دانلود رایگان


بررسی میزان بقاء لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیقات نشان داده است که اکثر مواد‌غذایی پروبیوتیکی حتی زمانی که در دماهای پایین نگهداری می‌شوند تعداد پروبیوتیک‌های آن‌ها کم می‌شود و این امر باعث می­شود

دانلود رایگان
بررسی میزان بقاء لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ریزپوشانی شده توسط صمغ فارسی (زدو) در ماست و در شرایط شبیه‌سازی شده گوارشی لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ریزپوشانی شده توسط صمغ فارسی (زدو) در ماست و در شرایط شبیه سازی شده گوارشی
چکیده
7). روش­های مختلفی برای افزایش مقاومت باکتری­های حساس پروبیوتیک پیشنهاد شده که از آن جمله می توان به ریز پوشانی اشاره کرد. در تحقیق حاضر، سلول­های سویه­ی بومی لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 که یک پروبیوتیک شناخته شدهاست، توسط صمغ فارسی و به روش امولسیون دوگانه پوشش داده شد و در بستر ماست اضافه شد. خصوصیات ظاهری این ریزپوشینه­ها توسط میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرارداده شد. میزان بقاء این باکتری به دو صورت آزاد و پوشش داده شده با صمغ فارسی در بستر ماست و به صورت جداگانه در مدت 21 روز نگهداری در دمای 4 درجه سانتی­گراد بررسی شد. طی این مدت تغییرات pH واسیدیتهنمونه­ها، خواص حسی، ویسکوزیته و سفتی نمونه­­های ماست حاوی سلول های پوشش داده شده و آزاد نیز مورد بررسی قرار گرفت. در انتهای دوره­ی نگهداری مشخص شد که اثر ریزپوشانی بر زنده مانی باکتری­ها معنی­دار بوده است (05/0p<). در نمونه­ی حاوی میکروب ریزپوشانی شده با صمغ فارسی طی 21 روز انبارمانی در یخچال تنها 8/0 سیکل لگاریتمی از تعداد میکروب وارد شده کاهش پیدا کرده بود و تعداد هنوز بیشتر از CFU/g107 بود. در شرایط شبیه­سازی شده گوارش نیز اختلاف معناداری بین سلول ریزپوشینه و آزاد وجود داشت.pHو اسیدیته تمامی نمونه­ها تغییر معنی داری در روزهای اولیه داشت. میزان ویسکوزیته در طول زمان نگهداری کاهش پیدا کرد و در همین مدت زمان، سفتی بافت افزایش پیدا کرد. خواص حسی نمونه ماست حاوی پروبیوتیک ریزپوشانی­شده دارای اختلاف معنی داری با نمونه شاهد بود. به طور کلی نتایج این پژوهش، روش امولسیون دوگانه و صمغ فارسی را پوشش دهنده­ مناسبی برای باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7در بستر ماست معرفی کرد و مشخص شد که این روش می­تواند از جمله راهکارهایی برای افزایش بقاء این باکتری در نظر گرفته شود.
لاکتوباسیلوس پلانتارومA7، پروبیوتیک، ریزپوشانی، امولسیون دوگانه، صمغ فارسی، ماست، محیط شبیه­سازی شده گوارشی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
لاکتوباسیلوس پلانتاروم15
لاکتوباسیلوس پلانتاروم A715
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
لاکتوباسیلوس پلانتاروم A745
فهرست مطالب
عنوان صفحه
لاکتوباسیلوس پلانتارومA764
لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 در طی دوران نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد66
لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 در ماست در طول نگهداری67
لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 در ماست، قبل و بعد از افزودن به ماست در شرایط شبیه سازی شده گوارشی70
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
لاکتوباسیلوس پلانتاروم A759
لاکتوباسیلوس پلانتاروم60
لاکتوباسیلوس پلانتارومA761
لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 برروی بقای سلول ها در زمان نگهداری در دمای 4 درجه در مدت 21 روز66
لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 در ماست طی دوران نگهداری در مدت 21 روز67
لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 قبل و بعد از قرارگرفتن در شرایط اسيدي (hr24)71
لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 قبل و بعد از قرارگرفتن در شرایط صفراوی (hr24)71
فهرست جدول ها
عنوان صفحه


فهرست شكل ها
عنوان صفحه
لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 در محیط کشت MRS64


1-1- مقدمه و اهمیت موضوع
1-2- تعریف مسئله
7) به سلول­های اپیتلیال روده برسد، نشان از وجود لزوم پرداخت به این موضوع است و سوالات زیر در ذهن تداعی می­شود:
  1. آیا فرایند ریزپوشانی توسط زدو باعث حفظ و نگهداری لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7در ماست می شود؟
  2. آیا فرایند ریزپوشانی توسط زدو باعث حفظ و نگهداری لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7در محیط شبیه­سازی شده گوارشی می­شود؟
1-3- اهداف
لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7[4] در بستر ماست و نگهداری امولسیون بدون اضافه کردن به ماست در دمای C˚4 است. در این تحقیق برای اولین بار اثر محافظت­کنندگی ریزپوشینه­های تولید شده با استفاده از صمغ فارسی بر زنده­مانی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 در بستر ماست و شرایط شبیه­سازی شده گوارشی مورد بررسی قرار گرفته است.
1-4- فرضیات
  1. ترکیباتی که به عنوان پوشش برای ریزپوشانی مورد استفاده قرار می­گیرند، می­توانند با محافظت از باکتری سبب افزایش مقاومت باکتری در ماست شوند.
  2. ترکیباتی که به عنوان پوشش برای ریزپوشانی مورد استفاده قرار می­گیرند، می­توانند با محافظت از باکتری سبب افزایش مقاومت باکتری در محیط­های شبیه­سازی شده گوارشی شود.


2-1- غذاهای فراسودمند[5]
2-2-­ فراورده­های غذایی فراسودمند حاوی میکروارگانیسم­های پروبیوتیک
2-3-­ ماست پروبیوتیک
لاکتوباسیلوس ­دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس[8] و استرپتوکوکوس ترموفیلوس[9]، به شیر تولید می­شود.
لاکتوباسیلوس­ها و بیفیدوباکتریوم­ها[10] در محصولاتی مانند ماست باعث تسهیل جذب پروتئین شده و با کاهش pH معده یونیزاسیون مواد معدنی را تشدید کرده و جذب املاحی مانند کلسیم، روی، آهن و فسفر را افزایش می­دهند (گمز و همکاران، 1999).
بیفیدوباکتریوم­ها ایجاد عطر و طعم پنیری در ماست در اثر فعالیت سویه­های پروتئولیتیک پروبیوتیک و عدم تولید حداقل مقدار استالدهید لازم جهت ایجاد طعم ویژه ماست، از مهم­ترین نقص­های ماست­های تولید شده با کشت­های پروبیوتیک هستند (گرادی و همکاران، 2005). بهترین راه برای بهبود طعم فراورده­های پروبیوتیک، استفاده از میکروارگانیسم­های پروبیوتیک به عنوان کشت همراه[11] با کشت­های آغازگر اصلی ماست است (طاهری و همکاران، 1388)، زیرا کشت­های آغازگر با تولید آمینواسیدها و کاهش پتانسیل اکسیداسیون - ­احیا، رشد باکتری­های پروبیوتیک را بهبود می­بخشند و با تولید ترکیبات موثر بر عطر و طعم، مشکلات احتمالی عطر و طعم را برطرف می­کنند (گمز و همکاران، 1999).
لاکتوباسیلوس­ها تشکیل می­دهند. کاربرد موفقیت­آمیز این گروه از میکروارگانیسم­ها در فراورده­های تخمیری، به خصوص ماست، به مراتب گزارش شده است (میرلوحی و همکاران، 1388).
2-4- پروبیوتیک­ها
2-4-1-­ معیار انتخاب میکروارگانیسم به عنوان پروبیوتیک
2-4-2-­ اثرات سودمند پروبیوتیک­ها
6 (موکاران و همکاران، 2009؛ وپیکوت و همکاران، 2004) یا cfu/ml107 است، مزایای حاصل از وجود این میکروارگانیسم­ها به مصرف­کننده نخواهد رسید و اگر محصول خواص حسی مطلوب نداشته باشد، مصرف­کننده آن محصول را مصرف نمی­کند (گوناسکاران و همکاران، 2007). در مورد حداقل تعداد میکروارگانیسم زنده تا زمان مصرف برخی کشورها مثل آرژانتین، پاراگوئه و برزیل این تعداد راcfu/ml 106 برای بیفیدوباکتریوم­ها می­دانند ولی در ژاپن این تعداد cfu/ml 107 است. هم­چنین فدراسیون بین المللی لبنیات[17]، این مقدار را cfu/ml 107 اعلام کرده است (چان و همکاران، 2002؛ چاواری و همکاران، 2010؛ دلا و همکاران، 2012).
جدول 2-1- تعاريف مختلف ارائه شده پروبيوتيك در گذر زمان
2-5-­ گونه­های شناخته شده پروبیوتیک­ها
بیفیدوباکتریوم[18] و لاکتوباسیلوس[19] هستند، ولی سویه­هایی از جنس­های لاکتوکوکوس[20]، انتروکوکوس،[21] پروپیونی باکتریوم[22]و مخمر ساکارومایسز نیز وجود دارد که پروبیوتیک محسوب می­شوند (ریورا، 2010). بیفیدوباکتریوم ها باکتری­های گرم مثبتی هستند و می­توانند در محدوده­یpH بین 5/4 تا 5/8 رشد کنند و مهم­ترین مشخصه­ی آن­ها بی­هوازی بودن آن­هاست (آگوست و همکاران، 2006). لاکتوباسیلوس­ها بزرگترین گروه باکتری­های لاکتیک­ اسید هستند که شامل بیش از 50 سویه­ی مختلف است. آنها گرم مثبت هتروژن، میله­­ای، غیراسپورزا و کاتالاز منفی هستند. میکروائروفیل یا بی­هوازی هستند و در شرایط محیطی و متابولیکی متفاوتی می­توانند رشد کنند. محصول اصلی حاصل از تخمیر قند توسط آن­ها لاکتیک اسید است (واسیلجویک، 2008). لاکتوباسیلوس­ها اگزوپلی­ساکارید، پپتید­های ضدمیکروبی و متابولیت­های متفاوت دیگر هم تولید می­کنند. لاکتوباسیلوس­ها در بیشتر موارد به عنوان آغازگر در صنایع استفاده می­شوند (کونینقام و همکاران، 2000). تعدادی از باکتری­های لاکتیک اسیدی که پروبیوتیک شناخته می­شوند در جدول 2-2 آمده است (ساندرس و همکاران، 1999):
Non-Lactics
Othey LAB
Bifidiobacterium spp.
Lactobacillus spp.
Bacilluse cereus toyoi""
Enterococcus faecalis
B. adolescentis
L. acidophilus
Propionibacterium freudenreichii
Sporolactobacillus inulinus
B. bifidum
L. casei
B. infantis
L. delbrueckii subsp. bulgaricus
B. lactis
L. gallinarum
B. longum
L. gasseri
L. johnsonii
L. paracasei
L. plantarum
L. reuteri
L. rhamnosus
2-5-1- ­گونه لاکتوباسیلوس پلانتاروم
لاکتوباسیلوس پلانتاروم، باکتری بی­هوازی اختیاری است و در محیط دارای قند گلوکونات رشد کرده و گاز دی­اکسید کربن تولید می­کند. رشد بهینه آن 35-30 درجه سانتیگراد است، در 15 درجه سانتیگراد هم رشد می­کند و در 45 درجه سانتیگراد قادر به رشد نیست. کلنی­های آن صاف، سفید و یا زرد رنگ است. این گونه به صورت طبیعی فلور میکروبی بسیاری از فراورده­های تخمیری گیاهی، گوشتی و لبنی است. از نظر ظاهر، باکتری­های میله­ای و به اشکال منفرد، دوتایی و یا زنجیره­ای وجود دارند. ازمزایای لاکتوباسیلوس پلانتاروم می­توان به کاهش نفخ و درد روده، کاهش احتمال ابتلا به اسـهال در کودکان، کاهش التهاب روده در افراد مستعد، کاهش درد در روده افراد حساس، اثرات مثبت بر روی سیستم ایمنی کودکان مبتلا به HIV و کاهش عفونت­های دستگاه گوارش اشاره کرد (دی-وریسا و همکاران، 2006).
2-5-2- لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7
لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 با منشاء انسانی به عنوان سویه­ی پروبیوتیک استفاده شد. این سویه توسط میرلوحی (1388) از مدفوع نوزادی ایرانی جداسازی شد، این محقق خصوصیات پروبیوتیکی این سویه را بررسی کرد و به دلایل زیر آن را یک سویه­ی پروبیوتیک معرفی کرد:
1Encapsulation
Lactobacillus plantarum A7
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus
Streptococcus thermophilus
Bifidobacterium
Bifidobacterium
Lactobacillus
Enterococcus
Propionibacterium


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بررسی میزان بقا


لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتاب آموزش زبان برنامه نویس c

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

دانلود مبانی نظری نگرانی تصویر بدنی برای فصل دوم

نبوغ خود را بشناس

حقوق شهروندی و تکلیف دولت

شبیه سازی تمبک در سالیدورک

دانلود پاورپوینت ایمنی داربست و داربست‌بندی

تحقیق درباره فناوری اطلاعات

مترجم متن بدون نیاز به اینترنت

آينده مديريت منابع انساني