دانلود رایگان


بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های - دانلود رایگاندانلود رایگان با توجه به اینکه یکی از رایج­ترین اختلالاتروان­پزشكي اعتیاد می­باشد، «شناخت­درمانی» ابزاری است که درمانگران با تأثیرگذاری بر افکار و باورها،جهت درمان کنترل

دانلود رایگان
بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء مصرف مواد مخدر شهر ايلام عنوان صفحه
چکیده با توجه به اینکه یکی از رایج­ترین اختلالاتروان­پزشكي اعتیاد می­باشد، شناخت­درمانی ابزاری است که درمانگران با تأثیرگذاری بر افکار و باورها،جهت درمان کنترل و درمان اعتیاد بکار می­برند، به همین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء­مصرف مواد مخدر شهر ايلام در سال 1393 صورت گرفت. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه تحربی با پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل ودوره پيگيري بوده، جامعه آماری شامل 40 نفر از افراد دچار سوء­مصرف مواد مراجعه کننده به مراکز اعتیاد، که به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری قرار داده شدند، ابزار مورد استفاده، باورهايمرتبطباموادمخدر رايتوبك (1993) و مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS) بود، تجزیه و تحلیل اطلاعات با برنامه spss20 و تحلیل کواریانس صورت گرفت نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که تفاوت معناداري بين گروهآزمايش و گواه، در مرحله پيگيري، از لحاظ باورهای مرتبط با مواد و نگرش­های ناکارآمد، وجود دارد. از میان متغیرهای جمعیت شناختی نیز، تحصیلات و میزان درآمد با نگرش ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد دارای رابطه بودند. در مجموع با اثبات تاثیر مثبت درمان شناختی بر افکار و باورهای مرتبط با مواد و کاهش نگرش­های ناکارآمد، لزوم توجه و استفاده بیشتر از این رویکرد به درمانگران، روان­شناسان و مددکاران پیشنهاد می­گردد. کلمات کلیدی: سوء­مصرف مواد، شناخت درمانی، باورهای مرتبط با مواد، نگرش­های ناکارآمد.
فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه )، طبق گزارش دفتر پيشگيرى از مصرف مواد و جرم سازمان ملل متحد[1] كشور ايران داراى بيشترين تعداد سوءمصرف­ كنندگان موادّ افيونى به نسبت جمعيت در جهان است و بالاترين شيوع سوء مصرف با 2/8 درصد در بين افراد در ايران وجود دارد (ضيايى 1388، 42).تاکنونجامعهشناسان،روانشناسان،روانپزشکانو بطورکلیمحققانو متخصصان بر پایهدیدگاه هاي،مختلفعللوعواملمتعدديرابراياعتیادوسوءمصرفموادمخدر برشمردند.براساس مطالعاتاکتشافی انجامشدهمی تواناینعواملرا در سهسطحخرد، میانهو کلان تقسیمکرد. منظوراز سطح خرد همان دیدگاهروان­شناسانهاست. برایناساسکلیهعواملیکهمربوطبه فرد،شخصیتو حتی ناراحتی هاي جسمیو روانیاو می شود،بررسی می گردد (میری آشتیانی 1385، 40)، از میان متغیرهای فردی تأثیر گذار بر مصرف مواد مخدر می توان به نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد اشاره نمود که دو متغیر اصلی در نظر گرفته شده پژوهش حاضر می باشد، در این زمینه می توان اذعان نمود که بسيارى از شناخت درمانگران بر اين باورند كه واكنش هاى هيجانى و رفتارى به وسيله فرآيندهاى شناختى ايجاد مى شوند. از اين رو افكار، باورها و ساير فرآيندهاى شناخت تعيين كننده ى اصلى خلق و هيجان مى باشند (تيزديل[2] 1997؛ به نقل از آذرگون وکجباف، 1380، 80).با توجه به توضیح مختصر داده شده، پژوهشحاضربا هدفمشخصكردنكاراييشناخت درمانیدراصلاحنگرش هايناكارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء­مصرف مواد مخدر شهر ایلام صورت گرفته تابتوانازايننوعدرمانبهعنوانيك درمانمكملدرزمينهارتقاي بهداشترواني ويكيازفاكتورهايپيشگيريکنندهدرافراد دچار به سوء­مصرف موادهمچنین از رویکرد های مؤثر مقابله ای، جهت کنترل مصرف و جلوگیری از بازگشت معتادین به سوء مصرف مواد با تأکید بر متغیرهای روان شتاختی استفادهنمود.
1-2- بیان مسأله [3] 2005). درسالیان اخیر در زمینه سوءمصرف مواد در سطوح مختلف سبب­شناسی، تشخیص و درمان پیشرفت های چشمگیری بدست آمده و در درمان از رویکردهای چند رشته ای و الگوهای زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی بهره گرفته شده است (بروک و اسپیتز[4] 2002) یکی از ابزارهای بکارگرفته شده توسط درمانگران شناخت درمانی[5] می باشد که به طور گسترده ای در درمان بیماری هایی از جمله درمان اعتیاد به مواد مخدر بکارگرفته می شود. شناخت درمانی یا به طور دقیق­تر، درمان شناختی یکی از روش­های درمان روانشناختی است که هم اکنون در سرتاسر جهان به عنوان یکی از گونه­های استاندارد درمانی برای بسیاری از اختلالات روانشناختی بکار می رود. در این روش فرض بر این است که یکی از علل بسیاری از اختلالات روانشناختی اشکال در فکر یا باورهای بیمار است و با اصلاح این باورها می توان به بیمار کمک کرد. این درمان بر تغییر رفتاری متناسب با فکر درست تر هم تاکید دارد (حسن شاهی 1382). در این روش روانشناختی، درمانگر در طول جلسات ملاقات خود با بیمار تلاش می کند تا افکار و باورهای او را مورد بررسی قرار دهد. اغلب افرادی که سوء­مصرف موادرا تجربه می کنند، دارای افکار و باورهای مخربی هستند که به عنوان علت احساسات ناخوشایند بیمار به شمار می روند. بهطور کلی این افراد باورهایی دارند که عزت نفس آن ها را مرتب در هم می کوبد و وجود آن ها را سرزنش می کند. در این حالت شناخت، درمانگر تلاش می کند با استفاده از تکنیک­های مختلف به بیمار نشان دهد که این باورها، خطاهای شناختی هستند و در همه حال نمی توانند صحت داشته باشند (فیشر و ولز[6] 2008)، شناخت درمان­گر به فرد کمک می کند تا به این نکته ایمان پیدا کند که همیشه همه انسان­ها مطابق میل آن­ها رفتار نمی کنند و یا همیشه همه امور مطابق میل آن ها پیش نمی رود. ابن امر به فرد کمک می کند تا شناخت­های خود را تغییر دهد (کاویانی و همکاران 1387)، براساس تحقیقاتوبررسی هایانجامشده،فرآیندهایاعتیادتحتتأثیرباورهاو نگرش هایفرداست (هولمن[7] 2004)، نگرش­هایی که گاها و اغلب نادرست می باشند، نگرش هایناکارآمدفرض هاوباورهایجهت­گیرانه­ایهستندکهفردنسبتبهخود،جهان،اطرافوآیندهدارد (آبلاو اسکیتچ[8] 2007) ایننگرش­هاموجبجهت­گیریفهموادراکفردازرویدادهاشدهو احساساتورفتارهاراتحت تأثیرقرار می دهندوفردرامستعدافسردگیوسایرآشفتگی هایروانشناختی می کنند. درمانشناختی،یکنظامرواندرمانیاستکهتلاش می کندتاواکنش هایفرآیندهعاطفیورفتار خود تخدیریرابااصلاحتفکرمعیوبیاخطاداروعقایدناسازگارانه­ایکهزیربنایاینواکنشهاهستند، کاهشدهد (بک، راش و شاو[9] 1979؛ به نقل از گودرزی 1380)، در واقع درمان هایشناختیاعتیاد،برکمکبهبیمار،برایکسبمهارت هایمقابله­ایلازمبهمنظورمدیریتموقعیت هایخطرسازودرماناختلالات روانشناختیهمراه، تمرکز دارند. (حاجیعلیزاده 1387، 68) برخیازمطالعاتنشاندادهکهنگرشافراد باپاسخ هایشناختی وعاطفیآ­ن­هامطابقتدارد (فرهودیان 1381) به طوری که شانس بروز اختلالات روانی طی یکسال، در صورت افزایش نمره های نگرش ناکارآمد به طور معناداری افزایش می یابد (ویچ[10] و همکاران 2003). به این ترتیب، چون نارسایی عملکرد تفکر از مهم ترین علل آشفتگی هاست (والن [11] و همکاران 1992)، هرچه نگرش های ناکارآمد و باورهای غیرمنطقی افراد بیشتر شود آشفتگی های هیجانی نیز بیشتر خواهد شد (اسمیت و هوستنکنت[12] 1983؛ واتسون [13] و همکاران 1998). متغیر دیگر مد نظر در پژوهش حاضر، باورهای مرتبط با مصرف مواد مخدر می باشد، باوهای مرتبط با مواد، به دسته ای از عقاید اطلاق می شوند که بر محور لذت جویی، حل مسأله و تسکین و فرار متمرکز هستند، محتوی این عقاید خاص بسته به نوع مواد مورد علاقه متفاوت خواهد بود (گلداسمیت[14] و همکاران 2009). به طوری که محققان امروزه ثابت کرده اند که از عوامل مهم مؤثر کشیده شدن فرد به منجلاب اعتیاد، باورهای غلطی از قبیل آرامش بخش بودن مواد، کمک برای فراموشی و فرار از مشکلات، نشانه بزرگ بودن و... می باشد؛ لذا پژوهشگران تأکید دارند که روان­شناسان در حوزه شناخت درمانی باید به کاهش نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط به افراد معتاد کمک کنند.در نظریه هایشناختی فرضبرایناستکهسوءمصرفموادهمتحتتأثیرباورهاو انتظاراتشناختیفرداز مصرفموادقرارداردوهمتابعارزشعاطفیکهفردبرايپیامدهايرفتارخودقائلاست،قرار می گیرد. درنتیجه،مداخلهيآموزشیشرایطیرافراهم می کندکهفرددرمعرضانتظاراتو احساساتمتفاوتیدرگروهقرارگرفتهودرفرایندتقابلباسایراعضايگروهبهچالشکشیدهشود. به عبارتدیگر،موقعیتمداخله­يآموزشیبهدلیلاینکهشرایطیایجادکردهاستتانگرش­هاوباورهاي منفینسبتبهمصرفموادبیشازاظهاراتمثبتموردتبادلقرارگیرد (قربانی و همکاران 1391، 32). با نگاهی به تحقیقات مشابه صورت گرفته قبلی، به وضوح خلاء پژوهشی که به سنجش نگرش های نا کارامد و باورهای مرتبط با مواد با فرایند درمانی و آموزشی احساس می شد، لذا ايننيازاحساس مي شدكه پژوهشیدرجهتبهكارگيريدرمانمبتنی بر مدل شناختیدرنگرش های ناکارآمدو باورهايمرتبطبامواد برايدرمانوابستگانبهموادصورت گیرد. در این راستا،پژوهشحاضر، در پی پاسخ­یابی بهاين سؤال است که آيادرمان شناختی بر نگرش های ناکارآمدوباورهايمرتبطبامواددر افراد دچار سوء­مصرف مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر ایلام اثربخشاست یا خیر؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق .باتوجهبهتحقيقانجامشدهتوسطهاديانمباركهوهمكاران (1390)تغييرالگويمصرفكمخطربهپرخطردركشورايرانهماتفاقافتادهويكيازمعضلاتجديكشورموادمخدرصنعتيكراكوشيشهشدهاست كهلزومپژوهشدرزمينهمداخلاتبالينيدراينموضوعراايجاد مي كنند.برخلافشباهت هايبنياديدر مكانيزم هايآسيبشناختياختلال هايروانشناختيمختلف،هراختلالمحتوايخاصخودرادرسطوحشناختيوفراشناختيدارد. بنابهگزارش، اكثربيماران (به ویژه افراد مصرف­کننده مواد) احساس مي كنندكنترليبرافكارورفتارشانندارندو الگوهايتفكروتوجهشانبرخودوموضوعاتتهديدكنندهمتمركز است،كهدرمان های شناختی برتغيير اين الگوهايتفكرتأكيد مي كند (ولز 1388) رويكردهايشناختيمعاصرنسبتبهمشكلاتباليني،گستره مؤلفه هايمختلفتشكيلدهندهتفكررا مشخصنكردند،ولياينكهفراشناختچگونهمتشكلازدانشهشياريدرموردحالت هايشناختيفرد، تجربه هايفراشناختيوراهبرد هايكنترلاست،بررسيشده است. همچنين،فراشناختمركبازدانش ضمنيناهشياراستكهبهنيرو هاياجراييمتمركزدرفعاليت شناختيجهت مي دهد (بيابانگرد 1381، 43).
1-4- اهداف تحقیق 1-4-1- هدف اصلی 1-4-2- اهداف جزیی 1-5- سؤالات تحقیق 1-5- 1- سؤال اصلی * آیا شناخت درمانی بر کاهش نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد مخدر در افراد دچار سوء مصرف مواد تأثیر گذار است؟
1-5- 1- سؤالات فرعی . آیا متغیرهای دموگرافیک (سن، تحصیلات، درآمد و ...) بر باورهای مرتبط با مواد و نگرش­های ناکارآمد در افراد دچار سوء مصرف مواد مخدر اثرگذار است؟


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ثربخشی شناخت درمانی


کاهش نگرش‌های ناکارآمد


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پولدار شو

قوانين شطرنج فيده متن کامل و رسمى قوانين ,

دانلود پروژه بتن رشته عمران

ارزیابی ریسك سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

مقاله درباره فاكتور

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع بررسی

تايمر تخصصي بلندمدت مجهز به ميكروكنترلر 97 ص

دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 (سبحانی و

نرم افزارPL1300 KEPC

پروژه درب و پنجره یو پی وی سی upvc کاربرد و مزایا