دانلود رایگان


پروژه و پایان نامه در مورد پیش بینی بار سیستم های - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه و پایان نامه در مورد پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word)تعداد صفحات 173 همراه با پاورپوینت برای دفاع 131صفحه

دانلود رایگان
پروژه و پایان نامه در مورد پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word)تعداد صفحات 173 همراه با پاورپوینت دفاع پروژه و پایان نامه در مورد پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word)تعداد صفحات 173 همراه با پاورپوینت دفاع 131 اسلاید
یکی از مراحل مهم در طراحی سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی پیش بینی بار و سیر تغییرات آن از زمان حال تا پایان سال مورد نیاز برای طراحی می باشد.پیش بینی بار صحیح علاوه بر صرفه جویی در هزینه های سرمایه گذاری، امکان برنامه ریزی زمانی مناسب جهت اجرای پروژه را نیز فراهم می نماید.(طراحی دینامیک). در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، برنامه های اقتصادی میان مدت و بلند مدتی به منظور رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی ان کشورها طرح ریزی می شود.یکی از شاخه های برنامه های اقتصادی، پیش بینی مصرف انرژی و شاخه فرعی ان ، پیش بینی مصرف انرژی الکتریکی است.
با پیش بینی مصرف انرژی الکتریکی می توان اطلاعات کافی برای طراحی و توسعه شبکه های توزیع تهیه کرد. این پیش بینی به منظور تحلیل نیازهای اینده و برنامه ریزی در باره محل ،ظرفیت و وابستگی فیدرها، پست های اصلی و پست های فرعی ، مورد نیاز است.
پیش بینی مصرف انرژی الکتریکی با اعمال ضریب بار به پیش بینی بار پیک تبدیل می شود. تا جهت طراحی اجزاء مختلف سیستمهای تولید ، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی استفاده می شود
گروه کاری پیش بینی بار IEEE در دو فاز فهرست مستندی در مورد پیش بینی بار منتشر کرده است.فهرست اول(فاز ۱)فلسفه های کلی پیش بینی بار را پوشش داده است،و فهرست دوم(فاز۲) روی موضوعات اقتصادی پیش بینی بار تمرکز دارد.آخرین بررسی بوسیلهGross وGaliana در۱۹۸۷ گزارش می شود که در این گزارش نویسندگان روشهای مختلف پیش بینی بار کوتاه مدت را بررسی کرده اند. که بعضی از روشها پیشنهادی بوده و بعضی نیز هم اکنون مورد استفاده می باشند. انتشارات دیگری نیز وجود دارند که مسئله پیش بینی بار را بررسی نموده اند. یکی از اینها کار آقای Bunn است که روندهای پیش بینی بار کوتاه مدت را در صنعت تولید برق مورد ارزیابی قرار داده است.در یک کار دیگرآقایBunnوFarmer به بررسی و بحث در روشهایی از پیش بینی پرداخته اند که در صنعت برق به کار برده می شوند.کار دیگری توسط آقایFields انجام شده که مدلهای تحقیقاتی پیش بینی کمی را در بر گرفته است در پیش بینی بار تکنیکهای مختلفی برای مسئله پیش بینی روزانه بار به کار گرفته شده است.تقریبا کلیه این تکنیک ها از روشهای آماری استفاده کرده اند،اما امروزه روشهای پیشرفته تری وجود دارند
که با استفاده از سیستم های خبره(مبتنی بر دانش)مسئله پیش بینی بار را انجام می دهند.
بررسی اهمیت پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی
مزایا و نتایج حاصل از پیش بینی صحیح بار در سیستم های توزیع انرژی
معرفی و مقایسه روشهای مختلف پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی
ارائه روش های نوین و کارا در پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی
پیشنهاد یک روش جدید در پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی مبتنی بر منطق فازی و شبکه های عصبی
۱-۱ مقدمه کلی و تاریخچه
۲-۱ اهداف پروژه
۳-۱ تقسیم بندي زمانی پیش بینی بار
۴-۱مرور روشهاي پیش بینی بار سیستم هاي توزیع انرژي
۱-۴-۱ پیش بینی بار با روش رگرسیون خطی
۲-۴-۱ پیش بینی بار با سریهاي زمانی تصادفی
۱-۲-۴-۱ روش خود برگشتی
۲-۲-۴-۱ روش حرکت متوسط
۳-۲-۴-۱ روش خود برگشتی حرکت متوسط
۴-۲-۴-۱ روش خود برگشتی تجمع یافته با حرکت متوسط
۱۳-۴- روش یکنواخت سازي نمایی عمومی
۴-۴-۱ پیش بینی بار با کاربري ارضی
۵-۴-۱ پیش بینی بار با شبکه هاي عصبی
۶-۴-۱ پیش بینی بار با منطق فازي
فصل دوم: پیش بینی بار در سیستم هاي توزیع با روش رگرسیون
۱-۲ مقدمه
۲-۲ تقسیم بندي کلی روشهاي کلاسیک پیش بینی بار و بررسی روش رگرسیون
۳-۲ اصلاح روش پیش بینی بار رگرسیونی
۱-۳-۲اصلاح اول: حل مشکل انتقال بار
۲-۳-۲اصلاح دوم:حل مشکل استنتاج سطح خالی
۳-۳-۲ اصلاح سوم: حل مشکل گروه بندي
۴-۲ اطلاعات مورد نیاز
۵-۲اعمال روش بهبود یافته
۶-۲ آزمایش و نتیجه گیري
فصل سوم: پیش بینی بار به روش کاربري ارضی
۱-۳ مقدمه
۲-۳ معرفی روش کاربري ارضی
۳-۳ مراحل روش کاربري ارضی
۱-۳-۳ تقسیم بندي شهر به سلولهاي مساوي
۲-۳-۳ گروه بندي مشترکین
۱-۲-۳-۳ مناطق مسکونی
۲-۲-۳-۳ صنایع سنگین و مصرف کنندگان بزرگ
۳-۲-۳-۳ صنایع کوچک و خدماتی
۴-۲-۳-۳ اماکن تجاري
۵-۲-۳-۳ روشنایی اماکن عمومی
۶-۲-۳-۳ اماکن خاص
۴-۳ ناحیه بندي شهر
۵-۳ اعمال روش
۱-۵-۳ پیش بینی بار مناطق مسکونی
۲-۵-۳ پیش بینی بار مناطق تجاري
۳-۵-۳ پیش بینی بار روشنایی معابر
۴-۵-۳ پیش بینی بار اصلی و خدماتی
۵-۵-۳ پیش بینی بار اماکن خاص
نتیجه فصل
فصل چهارم: پیش بینی بار سیستم هاي توزیع با شبکه هاي عصبی و منطق فازي
۱-۴ مقدمه
۲-۴ شبک ههاي عصبی
۳-۴ شبکه عصبی کوهونن
۴-۴ تکمیل الگو درشبکه عصبی کوهونن
۵-۴ شبکه عصبی پرسپترن
۶-۴ مدل پیش بینی بار
۷-۴ ساختار شبکه عصبی پرسپترن درمدل پیش بینی بار سیستم هاي توزیع
۸-۴ ساختارشبکه عصبی کوهونن درمدل پیش بینی بار سیستم هاي توزیع
۹-۴ پیش بینی بار سیستم هاي توزیع انرژي با منطق فازي
۱۰-۴ بررسی اجمالی منطق فازي
۱۰-۴ سیستم هاي فازي
۱۱-۴ انواع سیستم هاي فازي
۱۲-۴ مجموعه هاي فازي
۱۳-۴ متغیرهاي زبانی و قواعد اگر _ آنگاه فازي
۱۴-۴ استدلال تقریبی تشبیهی براي پیش بینی با
۱۵-۴ ساختار شبکه عصبی فازي تشبیهی
۱۶-۴ تنظیم اولیه پایگاه داده ها
۱۷-۴ آموزش شبکه عصبی فازي تشبیهی
۱۸-۴ بکارگیري شبکه عصبی فازي تشبیهی در پیش بینی بار سیستم توزیع
۱۹-۴ تنظیم اولیه و آموزش شبکه عصبی فازي تشبیهی
فصل پنجم : پیش بینی بار با استفاده از فیلتر کالمن
۱-۵ مقدمه
۲-۵ پیش بینی بار
۳-۵ پیش بینی بار در شبکه برق هاي منطقهاي و سیستم هاي توزیع
۴-۵ تعیین مدل ریاضی جهت پیش بینی بار در یک شبکه نمونه
۵-۵ استفاده از فیلتر کالمن جهت تخمین بهینه حداکثر بار مصرفی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
سیستم های توزیع انرژی


پایان نامه سیستم های توزیع


پیش بینی بار سیستم های توزیع


دانلود پروژه رشته برق


دانلود پایان نامه رشته برق


مقاله بار سیستم های توزیع


پژوهش بار سیستم های توزیع


آموزش بار سیستم های توزیع


تحقیق در مورد رشته برق


کنفرانس رشته برق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


راهنمای خرید از بخش محصولات ویژه | پروژه ها

توضیحات : با تغییرات عمده صورت گرفته در سیستم فروش محصولات، از این پس شما می توانید با ...

پروژه برق - پیش بینی بار در سیستم های توزیع …

پیش بینی بار در سیستم های ... پایان نامه برق پروژه ... اصلی و پست های فرعی ، مورد ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه …

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه های رشته حسابداری

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه های ... نامه بر روی عنوان مورد ... در پیش بینی ...

پروژه برق - پیش بینی بار در سیستم های توزیع …

پیش بینی بار در سیستم های ... پایان نامه برق پروژه ... اصلی و پست های فرعی ، مورد ...

راهنمای خرید از بخش محصولات ویژه | پروژه ها

توضیحات : با تغییرات عمده صورت گرفته در سیستم فروش محصولات، از این پس شما می توانید با ...

روح الله زم در نامه ای به رهبری: برخی سرداران سپاه به ...

روح الله زم در نامه ای به رهبری: برخی سرداران سپاه به دنبال گرفتن امان نامه هستند

بزرگترین کتابخانه الکترونیکی دانشجویان - پایان نامه

پایان نامه روش های پیش بینی کوتاه مدت ... 1انواع پیش بینی بار در ... مقالات و پروژه های ...

مرکز آموزش دپارتمانهای هتلداری،آشپزی و کافی شاپ

بخشی از تصاویر دانشجویان و هنر جویان ما در دانشگاه ها، موسسات و پروژه های اجرا شده ...

دانلود پایان نامه طراحی بهینه سازی و پیش بینی بار در ...

دانلود پروژه پیش بینی بار در سیستم های ... پروژه ها و پایان نامه های ... مورد علاقه در ...

پایان نامه - سیستم های قدرت

... در مورد پیش بینی بار ... در پیش بینی بار سیستم های ... پایان نامه و پروژه و ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه …

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی ...

متن دستور العمل ” ادامه تحصیل دیپلمه های فنی حرفه ای و

راه های امکان ادامه تحصیل دیپلمه های فنی حرفه ای و کار ودانش در دانشگاه: ادامه تحصیل ...

مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پایان نامه - سیستم های

... دریافت مقاله ، پروژه و پایان نامه ... در مورد سیستم های ... های بهتر را پیش بینی ...

روش های پیش بینی بار الکتریکی شبکه توزیع و قدرت - پایان ...

انجام پایان نامه برق پروژه ... پیش بینی بار در سیستم های ... اصلی و پست های فرعی ، مورد ...

پایان نامهپیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از شبکه های ...

"در این پایاننامه ... پیشبینی بار در سیستم ... کمک و همکاری در مورد پروژه ...

دانلود متن کامل پایان نامه در مورد طراحی کنترل کننده پیش ...

بررسی روشهای پیش بینی بار در ... سیستم های ... در پروژه ها و ... پایان نامه و پروژه های ...

روح الله زم در نامه ای به رهبری: برخی سرداران سپاه به ...

روح الله زم در نامه ای به رهبری: برخی سرداران سپاه به دنبال گرفتن امان نامه هستند

CIVIL ENGINEERING - موضوع برای پایان نامه ارشد سازه

civil engineering - موضوع برای پایان نامه ارشد سازه - مهندسی عمران - civil engineering

سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - پایان نامه

پایان نامه روش های پیش ... 1انواع پیش بینی بار در ... های و; تغییر در کانون های مورد ...

متن دستور العمل ” ادامه تحصیل دیپلمه های فنی حرفه ای و

راه های امکان ادامه تحصیل دیپلمه های فنی حرفه ای و کار ودانش در دانشگاه: ادامه تحصیل ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه های رشته حسابداری

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه های ... نامه بر روی عنوان مورد ... در پیش بینی ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه …

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه های رشته حسابداری

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه های ... نامه بر روی عنوان مورد ... در پیش بینی ...

ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله تجزیه و تحلیل تاثیر

دانلود شبیه سازی کنترل کننده ولتاژ اولیه با بار

آموزش مديريت منايع انساني

نرم افزار سخنرانی کوتاه ناب مذهبی برای اولین بار

بررسی نقش مدیر درایجاد و رشد خلاقیت ونوآوری در

اقدام پژوهی کاهش ناهنجاریهای رفتاری دانش آموز

حل مشکل خاموشی 100درصد y560 u02

پرسشنامه تجارب و عواطف آکسفورد لیورپول (O LIFE)

مقاله تقابل زبان عوام با زبان و نثررسمي

مقاله درباره پديدارشناسي