دانلود رایگان


ایجاد جایگاه یک مقصدگردشگری دربازاریابی - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 4ایجاد جایگاه یک مقصدگردشگری دربازاریابی موقعیت یاجایگاه ، شکلی ازارتباط بازارمی ب

دانلود رایگان
ایجاد جایگاه یک مقصدگردشگری دربازاریابیایجاد جایگاه یک مقصدگردشگری دربازاریابی موقعیت یاجایگاه ، شکلی ازارتباط بازارمی باشدکه نقش مهمی درجذابیت یک مقصدگردشگری دارد.درچندسال اخیربه دنبال رشدمدام تعدادمسافرت هاوپی بردن سیاستگذاران به ارزش گردشگری دراقتصادمناطق خود، تعدادمقاصدگردشگری نیزافزایش یافته است این افزایش درمسافرت هاتاحدودی نیزناشی ازافزایش تبلیغات بوده است، به طوریکه بازاریابان گردشگری تلاش می کنندتابامعرفی مقاصدخودبه بازارهای هدف ، سهم بیشتری ازگردشگری جهانی داشته باشند. ایجادجایگاه یکی ازموثرترین ابزارهادربازاریابی گردشگری است.منظورازایجادجایگاه ، خلق یک موقعیت متفاوت ازمقصددرذهن مشتریان بالقوه می باشد.جایگاهی که تصاویرمقصدرادرذهن مشتری زنده میکند، تصاویری که یک مقصدراازمقاصددیگرمتمایزساخته وآن رابه عنوان محلی که نیازها وخواسته های مشتریان راپاسخ می دهد، نشان می دهد.ایجادجایگاه یک استراتژی ارتباطی است که نتیجه طبیعی بخش بندی بازاروبازاریابی هدفمندمی باشد.استراتژی ایجادجایگاه، مرزرقابتی رابرای مقصدی فراهم می کند که تلاش مینمایدجذابیت های آن رابه بازارانتقال دهد.ایجادجایگاه چیزی فراترازیک تصوراست.این شکل مهم ازارتباط بازار، تشخیص مقاصدگردشگری ازمقاصدمشابه راآسان میسازدبطوریکه مشتریان میتوانند مقصدی راکه دارای جذابیت بیشتری می باشدانتخاب نمایند.بنابراین ، ایجادجایگاهی درست برای یک مقصدآنراازرقبای خودبراساس ویژگیهای که برای مشتریان معنادارمی باشد، متمایزمی سازد.بااین حال انهافرایندی پیچیده می باشدکه نیازبه بررسی دقیق ویژگیهای مقاصدونیازهای بازارهدف دارد.انتخاب استراتژی ایجادجایگاه که باعث به وجودآمدن موقعیتی ممتازدرذهن مشتریان میگردد، درجلوگیری ازایجادمشکلات زیربسیارمهم می باشد. 1- مقصدبه اجباردرموقعیت رقابت مستقیم بارقیب قوی ترقرارمی گیردومثلا مقصدی که ازمبدا ء حرکت بازدیدکننده بسیاردورباشدممکن است دررقابت بامقاصدی که به بازارنزدیک ترمی باشندتاسطح درجه دو وسه تنزل کند. 2- جایگاه مقصدبه قدری نامشخص استکه بازارهدف پیام های فرستاده شده رادرک نمی کند.این امراغلب زمانی اتفاق می افتدکه مقصدتلاش میکندهمه چیز رابرای همه کس فراهم سازد. 3- مقصد بدون هویت بوده یادارای تصویری منفی درذهن مشتریلن می باشدودرمشتری ایجادتقاضانمی کند. طبق اصول اولیه بازاریابی ، هدف هدف ارتئلیدوارائه محصولات وخدمات پاسخگویی به نیازها وخواسته های مشتری ودرنتیجه سودآوری میباشد.لذاایجادجایگاهی موثرباید که منافعی راعایدمشتری می گرددتضمین نماید، توقعی راایجادنموده وراه حلی رابرای مشکل مشتری ارائه نمایدودرصورت امکان راه حل ارائه شده متفاوت وبهترازراه


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مقاله،تحقیق،پروژه،دانلود تحقیق،دانلود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره تواضع و فروتنى اخلاق 3

بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق

50 سوال تستی المپیاد و تیزهوشان با کلید پاسخ فصل

Quality in Distance Education Focus on On Line Learning

عدالت چه رابطه اي با وحدت و همبستگي مردم دارد 66 ص

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان چرا كاركنان ،

کتاب رمز یاب(نسخه کامل و رنگی)

عرفان 46 ص

چگالی

حل مسئله جريان کارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير