دانلود رایگان


پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه - دانلود رایگاندانلود رایگان الگوریتم جهت تهیه الگوی امنیتی شبکه-پیاده سازی امنیت در مرکز SOC راهکارهای امنیتی شبکه سطوح امنیت شبکه پراکسی پیکر بندی مرور جرایم رایانه ای تعیین سطوح ام

دانلود رایگان
پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ایچکيده
هدف از ارائه ی این پروژه معرفی اصول و مبانی امنیت در شبکه های کامپیوتری می باشد .در ابتدا به تعاریف و مفاهیم امنیت در شبکه می پردازیم .
در مبحث امنیت شبکه ،منابع شبکه وانواع حملات ،تحلیل خطر ،سیاست های امنیتی ،طرح امنیت شبکه و نواحی امنیتی به تفضیل مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .
برای حفظ امنیت شبکه نیاز است تا مراحل اولیه ایجاد امنیت و سیتم های عامل و برنامه کاربردی مناسب لحاظ شود .در ادامه به انواع حملات در شبکه های رایانه ای پرداخته ایم و برای افزایش امنیت در سطح شبکه به AUDITING ، کامپیوترهای بدون دیسک ،به رمز در آوردن داده ها و محافظت در برابر ویروس پرداخته ایم .
و اما روشهای تامین امنیت در شبکه که عبارتند از : دفاع در عمق ،فایروال و پراکسی که به طور کامل تشریح شده است .و در ادامه سطوح امنیت شبکه ، تهدیدات علیه امنیت شبکه ، امنیت شبکه لایه بندی شده، ابزارها و الگوهای امنیت شبکه ،مراحل ایمن سازی شبکه ، راهکارهای امنیتی شبکه ،مکانیزم های امنیتی و الگوریتم جهت تهیه الگوی امنیت شبکه توضیح داده شده است .
تعداد صفحات 180 word

مقدمه 1
فصل یکم :تعاریف و مفاهیم امینت در شبکه 2
1-1) تعاریف امنیت شبکه 2
1-2) مفاهیم امنیت شبکه 4
1-2-1) منابع شبکه 4
1-2-2) حمله 6
1-2-3) تحلیل خطر 7
1-2-4- سیاست امنیتی 8
1-2-5- طرح امنیت شبکه 11
1-2-6- نواحی امنیتی 11

فصل دوم: انواع حملات در شبکه های رایانه ای 13
2-1) مفاهیم حملات در شبکه های کامپیوتری 15
2-2) وظیفه یک سرویس دهنده 16
2-3) سرویس های حیاتی و مورد نیاز 16
2-4) مشخص نمودن پروتکل های مورد نیاز 16
2-5) مزایای غیر فعال نمودن پروتکل ها و سرویس های مورد نیاز 17
2-6) انواع حملات 18
1-2-6) حملات از نوع Dos
2-2-6) حملات از نوع D Dos
2-6-3) حملات از نوع Back dorr
2-6-3-1) Back ori fice
2-6-3-2) Net Bus
2-6-3-3) Sub seven
2-6-3-4) virual network computing
2-6-3-5) PC Any where
2-6-3-6) Services Terminal
2-7) Pactet sniffing
2-7-1) نحوه کار packet sniffing
2-2-7) روشهای تشخیص packet sniffing در شبکه
2-7-3) بررسی سرویس دهندة DNS
2-7-4) اندازه گیری زمان پاسخ ماشین های مشکوک
2-7-5) استفاده از ابزارهای مختص Antisniff

فصل سوم )افزایش امنیت شبکه
3-1) علل بالا بردن ضریب امنیت در شبکه
3-2) خطرات احتمالی
3-3) راه های بالا بردن امنیت در شبکه
3-3-1) آموزش
3-3-2) تعیین سطوح امنیت
3-3-3) تنظیم سیاست ها
3-3-4) به رسمیت شناختن Authen tication
3-3-5) امنیت فیزیکی تجهیزات
3-3-6) امنیت بخشیدن به کابل
3-4) مدل های امنیتی
3-4-1) منابع اشتراکی محافظت شده توسط کلمات عبور
3-4-2) مجوزهای دسترسی
3-5) امنیت منابع
3-6) روش های دیگر برای امنیت بیشتر
3-6-1) Auditing
3-6-2) کامپیوترهای بدون دیسک
3-6-3) به رمز در آوردن داده ها
3-6-4) محافظت در برابر ویروس

فصل چهارم: انواع جرایم اینترنتی و علل بروز مشکلات امنیتی
4-1) امنیت و مدل
4-1-1) لایه فیزیکی
4-1-2) لایه شبکه
4-1-3) لایه حمل
4-1-4) لایه کاربرد
4-2) جرایم رایانه ای و اینترنتی
4-2-1) پیدایش جرایم رایانه ای
4-2-2) قضیه رویس
4-2-3)تعریف جرم رایانه ای
4-2-4) طبقه بندی جرایم رایانه ای
4-2-4-1) طبقه بندی OECDB
4-2-4-2) طبقه بندی شعرای اروپا
4-2-4-3) طبقه بندی اینترپول
4-2-4-4) طبقه بندی در کنوانسیون جرایم سایبرنتیک
4-2-5) شش نشانه از خرابکاران شبکه ای
4-3) علل بروز مشکلات امنیتی
4-3-1) ضعف فناوری
4-3-2) ضعف پیکربندی
4-3-3) ضعف سیاستی

فصل 5 )روشهای تأمین امنیت در شبکه
5-1) اصول اولیه استراتژی دفاع در عمق
5-1-1) دفاع در عمق چیست.
5-1-2) استراتژی دفاع در عمق : موجودیت ها
5-1-3) استراتژی دفاع در عمق : محدودة حفاظتی
5-1-4) استراتژی دفاع در عمق : ابزارها و مکانیزم ها
5-1-5) استراتژی دفاع در عمق : پیاده سازی
5-1-6) جمع بندی
5-2)فایر وال
1-5-2) ایجاد یک منطقه استحفاظی
5-2-2) شبکه های perimer
5-2-3) فایروال ها : یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دنیای امنیت اطلاعات
5-2-4) فیلترینگ پورت ها
5-2-5) ناحیه غیر نظامی
5-2-6) فورواردینگ پورت ها
5-2-7) توپولوژی فایروال
5-2-8) نحوة انتخاب یک فایروال
5-2-9) فایروال ویندوز
5-3) پراکسی سرور
5-3-1) پیکر بندی مرور
5-3-2) پراکسی چیست
5-3-3) پراکسی چه چیزی نیست
5-3-4) پراکسی با packet filtering تفاوت دارد.
5-3-5) پراکسی با packet fillering state ful تفاوت دارد .
5-3-6) پراکسی ها یا application Gafeway
5-3-7) برخی انواع پراکسی
5-3-7-1) Http proxy
5-3-7-2) FTP Proxy
5-3-7-3) PNs proxy
5-3-7-4) نتیجه گیری

فصل 6 )سطوح امنیت شبکه
6-1) تهدیدات علیه امنیت شبکه
6-2) امنیت شبکه لایه بندی شده
6-2-1) سطوح امنیت پیرامون
6-2-2) سطح 2 – امنیت شبکه
6-2-3) سطح 3 – امنیت میزبان
6-2-4) سطوح 4 – امنیت برنامه کاربردی
6-2-5) سطح 5 – امنیت دیتا
6-3) دفاع در مقابل تهدیدها و حملات معمول

فصل هفتم )ابزارها و الگوهای امنیت در شبکه و ارائه ی یک الگوی امنیتی
7-1) مراحل ایمن سازی شبکه
7-2) راهکارهای امنیتی شبکه
7-2-1) کنترل دولتی
7-2-2) کنترل سازمانی
7-2-3) کنترل فردی
7-2-4) تقویت اینترانت ها
7-2-5) وجود یک نظام قانونمند اینترنتی
7-2-6) کار گسترده فرهنگی برای آگاهی کاربران
7-2-7) سیاست گذاری ملی در بستر جهانی
7-3) مکانیزم امنیتی
7-4) مرکز عملیات امنیت شبکه
7-4-1) پیاده سازی امنیت در مرکز SOC
7-4-2) سرویس های پیشرفته در مراکز SOC
7-5) الگوی امنیتی
7-5-1) الگوریتم جهت تهیه الگوی امنیتی شبکه

فصل هشتم :نتیجه گیری
فهرست شکلها
شکل 3-1 مجوزهای مربوط به فایل ها و دایرکتوری اشتراکی را نشان می دهد. 3
شکل 5-1 یک نمونه از پیاده سازی Fire wall را مشاهده می کنید 3
شکل 5-2 یک نمونه از پیاده سازی Fire wall را مشاهده می کنید
شکل 5-3 ارتباط بین سه نوع شبکه Perimeter را نمایش می دهد.
شکل 5-4 دو شبکه Perimeter درون یک شبکه را نشان می دهد.
شکل 5-5 یک فایروال مستقیماً و از طریق یک خط dial – up ، خطوط ISPN و یا مووم های کابلی به اینترنت متصل می گردد.
شکل 5-6 روتر متصل شده به اینترنت به هاب و یا سوئیچ موجود در شبکه داخل مستقل می گردد.
شکل 5-7 فایردال شماره یک از فایر دال شماره 2 محافظت می نماید.
شکل 5-8 یک کارت شبکه دیگر بر روی فایر دال و برای ناحیه DMZ استفاده می گردد.
شکل 5-9 Proxy server
شکل 5-10 logging
شکل 5-11 Ms proxy server
شکل 5-12 SMTP proxy
شکل 5-13 SMTP Filter Properties
شکل 5-14 Mozzle pro LE
شکل 5-15 DNS proxy
شکل 5-16
شکل 6-1
شکل 6-2 برقراری ارتباط VPN
شکل 6-3 پیکربندی های IDS و IPS استاندارد
شکل 6-4 سطح میزبان
شکل 6-5 Prirate local Area Network
شکل 6-6 حملات معمول

فهرست جدولها
جدول2-1- مقایسه تهدیدات امنیتی در لایه های چهارگانه TCP/IP
جدول2-2- اهداف امنیتی در منابع شبکه
جدول6-1- امنیت شبکه لایه بندی شده


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای


پایان نامه شبکه


امنیت در شبکه


انواع حملات در شبکه


حملات از نوع Dos


پراکسی


سطوح امنیت شبکه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فروش دانلودی پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

فروش دانلودی پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای.

عنوان پایان نامه: اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

عنوان پایان نامه: اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای. چکيده. هدف از ارائه ی این
پروژه معرفی اصول و مبانی امنیت در شبکه های کامپیوتری می باشد .در ابتدا به ...

مقالات پروژه ها و پایان نامه های آماده رشته کامپیوتر | مقاله | خرید آموزش

مژده به دانشجویان رشته کامپیوتر کاملترین مجموعه مقالات ، پایان نامه ها و پروژه های
آماده ... اصول شبکه های مبتنی بر تجهیزات سیسکو (بخش اول) .... مبانی امنیت اطلاعات
.

پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای | مهندس | هر آنچه یک ...

27 سپتامبر 2014 ... مقدمه : هدف اصلی در این پایان نامه معرفی مبانی و همچنین اصول امنیت در شبکه های رایانه
ای می باشد. در اوایل این پایان نامه به معرفی تعاریف و مفهوم ...

پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای | مهندس | هر آنچه یک ...

27 سپتامبر 2014 ... مقدمه : هدف اصلی در این پایان نامه معرفی مبانی و همچنین اصول امنیت در شبکه های رایانه
ای می باشد. در اوایل این پایان نامه به معرفی تعاریف و مفهوم ...

پایان نامه امنیت در شبکه های بی سیم | جستجو - بهتینا

پایان نامه بررسی ساختار شبکه gprs و پروتکل های آن فایل پروژه و پایان نامه بررسی
.... عنوان اصلی محصول : بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای سلام بر ...

پروژه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای - مقالات درخواستی

26 سپتامبر 2016 ... هدف از انجام این پروژه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای و مسائل
مختلف حول این مبحث میباشد. جزئیات بیشتر این محصول: پایان نامه ...

دانلود پایان نامه / پروژه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای - عصر ...

1 مارس 2016 ... عنوان پایان نامه / پروژه : اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای. فرمت اجرایی : در
قالب Word. تعداد صفحات : ۱۸۱ صفحه. حجم فایل: ۷۲۴ KB.

پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

فرمت فايل: doc حجم فايل: 725 کیلوبایت تعداد صفحات فايل: 150. پایان نامه
بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای در150 صفحه ورد قابل ویرایش ...

مرکز دانلود رایگان کتاب های فارسی

مرکز دانلود رایگان کتاب های فارسی - گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ارسنجان. ... پایان نامه ارشد با عنوان : یافتن جفتهای ماکزیمال با فاصله محدود. 2.31
MB.

پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

فرمت فايل: doc حجم فايل: 725 کیلوبایت تعداد صفحات فايل: 150. پایان نامه
بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای در150 صفحه ورد قابل ویرایش ...

دانشگاه علم و صنعت ایران - vust - مرکز آموزش الکترونیکی

4 ژانويه 2017 ... ایجاد امنیت و جلوگیری از نفوذ‌های غیر مجاز امروزه با توجه به گسترش کاربردهای
مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات که بر بستر شبکه‌ای کامپیوتری و اینترنت قرار
می‌گیرد ضرورت وجود این رشته را شدیداً مورد توجه قرار داده است. ... امنیت اطلاعات و
شبکه‌های کامپیوتری; مبانی ریاضی امنیت و رمز‌نگاری و اصول ... 2, پایان نامه, 6 ...

پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

19 سپتامبر 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای. پایان نامه بررسی
اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای مقاله بررسی اصول و ...

برترین فایل پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

7 ژانويه 2017 ... به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای)
خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ...

دانلود پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای -
شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

پروژه امنيت شبكه هاي كامپيوتري - صفحه اصلی - رز بلاگ

2 روز پیش ... امنیت شبکه - پروژه عنوان پایان نامه : امنیت شبکه های کامپیوتری قالب بندی : PDF
قیمت ... عنوان پایان نامه: اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

برترین فایل پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

7 ژانويه 2017 ... به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای)
خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ...

مرکز دانلود رایگان کتاب های فارسی

مرکز دانلود رایگان کتاب های فارسی - گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ارسنجان. ... پایان نامه ارشد با عنوان : یافتن جفتهای ماکزیمال با فاصله محدود. 2.31
MB.

امنیت در شبکه‌ های رایانه‌ ای - ایران دانلود

4 ژانويه 2017 ... با گسترش شبکه های کامپیوتری خصوصا" اینترنت ، نگرش نسبت به امنیت ...
پایان نامه کامپیوتر: اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای | مرجع ...

کاملترین فایل خرید و دانلود فایل پایان نامه اصول و مبانی امنیت در ...

20 فوریه 2017 ... با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل خرید و دانلود فایل پایان نامه
اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای و بررسی کامل هدایت ...

دانلود پایان نامه / پروژه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای - عصر ...

1 مارس 2016 ... عنوان پایان نامه / پروژه : اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای. فرمت اجرایی : در
قالب Word. تعداد صفحات : ۱۸۱ صفحه. حجم فایل: ۷۲۴ KB.

تحقیق امنیت در شبکه های رایانه ای - درخواست مقاله!

3 نوامبر 2016 ... هدف از انجام این پروژه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای و مسائل
مختلف حول این مبحث میباشد. پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان ...

دانلود پروژه امنیت شبکه :: پایان نامه سیستم های امنیتی شبکه

13 ژوئن 2015 ... دانلود پروژه امنیت شبکه دانلود پایان نامه ” ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم های قدرت
از . ... پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای.• پایان ...

اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای امنیت شبکه.docx ...

3 ژانويه 2017 ... راﯾﺎﻧﻪ ای q. اﺻﻮل اﻣﻨﯿﺖ q. ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺖ q. ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای q. اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ q. ... دانلود پایان نامه
اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای – تک آی آر ….. s3.

دانلود پایان نامه در مورد اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

7 آگوست 2016 ... دانلود مقاله اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای. ,دانلود جزوه اصول و مبانی امنیت
در شبکه های رایانه ای. ,دانلود پایان نامه اصول و مبانی امنیت در ...

دانلود (خرید و دانلود فایل پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های ...

10 فوریه 2017 ... اینک شما با جستجوی ((خرید و دانلود فایل پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های
رایانه ای)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -خرید و دانلود فایل ...

پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای | فروشگاه آسان ...

چکیده. هدف از ارائه ی این پروژه معرفی اصول و مبانی امنیت در شبکه های کامپیوتری
می باشد .در ابتدا به تعاریف و مفاهیم امنیت در شبکه می پردازیم . در مبحث امنیت ...

مركز تحقيق و مقالات - ليست پايان نامه هاي رشته كامپيوتر

پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای 181 ص پایان نامه آشنایی با
مفاهیم پایگاه داده 93 ص پایان نامه CPU 60 ص پایان نامه كامپیوتر - آتاماتون سلولی،
...

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای)

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای)

فیلیپ جانسن \- پروژه تحقیق اصول مبانی معماری شهرسازی | جستجو ...

اصول و مباني امنیت در شبکه های رایانه ای پایان نامه و پروژه مقطع کارشناسی مهندسی
کامپیوتر گرایش نرم افزار، چکیده: هدف از ارائه ی این پروژه معرفی اصول و مباني ...

دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های ...

22 دسامبر 2016 ... ... فایل ورد Word پروژه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای ... پروژه:
۱۷۴ چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه امنیت در شبکه های رایانه ای ...

پایان نامه امنیت در شبکه های بی سیم | جستجو - بهتینا

پایان نامه بررسی ساختار شبکه gprs و پروتکل های آن فایل پروژه و پایان نامه بررسی
.... عنوان اصلی محصول : بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای سلام بر ...

دانلود پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای -کامل ...

10 فوریه 2017 ... شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد هموطن گرامی سلام.به
صفحه ی دانلود _پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه ...

پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای.

دانشگاه علم و صنعت ایران - vust - مرکز آموزش الکترونیکی

4 ژانويه 2017 ... ایجاد امنیت و جلوگیری از نفوذ‌های غیر مجاز امروزه با توجه به گسترش کاربردهای
مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات که بر بستر شبکه‌ای کامپیوتری و اینترنت قرار
می‌گیرد ضرورت وجود این رشته را شدیداً مورد توجه قرار داده است. ... امنیت اطلاعات و
شبکه‌های کامپیوتری; مبانی ریاضی امنیت و رمز‌نگاری و اصول ... 2, پایان نامه, 6 ...

خرید و دانلود پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

خرید و دانلود پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای.

دانلود پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای -کامل ...

10 فوریه 2017 ... دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل
محصول دانلودی|| پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های ...

فروش دانلودی پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

فروش دانلودی پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای.

مركز تحقيق و مقالات - ليست پايان نامه هاي رشته كامپيوتر

پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای 181 ص پایان نامه آشنایی با
مفاهیم پایگاه داده 93 ص پایان نامه CPU 60 ص پایان نامه كامپیوتر - آتاماتون سلولی،
...

دانلود رایگان پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای (همیار ...

7 ا کتبر 2016 ... دانلود رایگان پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای هدف از ارائه ی این
پروژه معرفی اصول و مبانی امنیت در شبکه های کامپیوتری می باشد .

پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای.

دانلود (پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای ...

22 ژانويه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای
وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک ...

مركز تحقيق و مقالات - ليست پايان نامه هاي رشته كامپيوتر

پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای 181 ص پایان نامه آشنایی با
مفاهیم پایگاه داده 93 ص پایان نامه CPU 60 ص پایان نامه كامپیوتر - آتاماتون سلولی،
...

دانلود پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای -کامل ...

10 فوریه 2017 ... شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد هموطن گرامی سلام.به
صفحه ی دانلود _پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه ...

PDF[پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای] شبکه ...

ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-02-26 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای.
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ q.

دانلود خرید و دانلود فایل پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های ...

6 ژانويه 2017 ... محقق گرامی،شما با جستجوی خرید و دانلود فایل پایان نامه اصول و مبانی امنیت در
شبکه های رایانه ای وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(خرید و دانلود ...

پایان نامه بررسی شبکه های کامپیوتری | جستجو | سی خبر - صفحه اصلی

اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای. اصول و مبانی امنیت در شبکه هاي رایانه ای
پايان نامه و پروژه مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، چکیده: هدف

دانلود (پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای ...

22 ژانويه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای
وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک ...

دانلود پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای ...

5 فوریه 2017 ... دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید اینک شما با جستجوی ((پایان نامه بررسی اصول
و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای)) وارد صفحه فروش فایل ...

دانلود فایل ( خرید و دانلود فایل پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه ...

11 ژانويه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی خرید و دانلود فایل پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه
های رایانه ای وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ...

دانلود پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای -کامل ...

4 فوریه 2017 ... دانلود پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای -کامل و ... پسین
نوشته بعدی: برترین پکیج پایان نامه ایمنی و ایزو – دانلود فایل.

دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های ...

5 ژانويه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی اصول و مبانی امنیت در
شبکه های رایانه ای وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ...

خرید فایل( پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای ...

8 فوریه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای
وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک ...

پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

پایان نامه دوره کارشناسی کامپیوتر. گرایش نرم افزار. چکیده. هدف از ارائه ی این پروژه
معرفی اصول و مبانی امنیت در شبکه های کامپیوتری می باشد .در ابتدا به تعاریف و ...

دانلود پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای - خرید ...

8 ژانويه 2017 ... ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم اینک شما با جستجوی ((پایان
نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای)) وارد صفحه ...

برترین فایل پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

7 ژانويه 2017 ... به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای)
خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ...

دریافت فایل اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای – پرداخت و ...

5 فوریه 2017 ... برترین فایل خرید و دانلود فایل پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای
کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدیدمحقق ...

پایان نامه بررسی شبکه های کامپیوتری | جستجو | سی خبر - صفحه اصلی

اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای. اصول و مبانی امنیت در شبکه هاي رایانه ای
پايان نامه و پروژه مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، چکیده: هدف

پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای | نگین پروژه

پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای. دسامبر 9th, 2016 بدون
دیدگاه. امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید

دانلود فایل ( خرید و دانلود فایل پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه ...

11 ژانويه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی خرید و دانلود فایل پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه
های رایانه ای وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ...

دانلود پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

19 دسامبر 2016 ... مفاهیم امنیت شبکه منابع شبکه حمله تحلیل خطر سیاست امنیتی طرح امنیت شبکه
نواحی امنیتی فصل دوم : انواع حملات در شبکه های رایانه ای

دانلود پایان نامه امنیت در شبکه های رایانه ای - کالج پروژه

دانلود پایان نامه امنیت در شبکه های رایانه ای جهت اخذ مدرک کارشناسی. ... عنوان کامل:
پرروژه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای. دسته: کامپییوتر.

فایل پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای ...

4 فوریه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای
وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات ...

دانلود پایان نامه امنیت، شبکه بندی و مدیریت شبکه های کامپیوتری ...

دانلود پایان نامه امنیت، شبکه بندی و مدیریت شبکه های کامپیوتری. يك كامپيوتر
تحت شبكه كه منابع را فراهم مي سازد يك سرويس دهنده ناميده مي شود. كامپيوتري كه به ...

دانلود پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای - Maxon

17 فوریه 2017 ... دانلود پایان نامه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای. شرح مختصر : هدف از ارائه ی
این پروژه معرفی اصول و مبانی امنیت در شبکه های کامپیوتری ...

پایان نامه امنیت شبکه های ابری - بانک مقالات فارسی

دانلود پایان نامه امنیت شبکه های ابری چکیده: محاسبات ابری به برنامه و ... در این
سیستم به جای نصب چندین نرم‌افزار بر روی چند رایانه، تنها یک نرم‌افزار، یک بار
اجرا و ...

تحقیق درباره آشنایی با Access

دانلود پروپژه بررسي و تحليل درايوهاي تراكشن

بيماري قند را بهتر بشناسيم

رویکردهای جدید در طراحی پارک‌ها و فضاهای سبز

تحقیق درباره برنامه ريزي كلان

پایان نامه بررسی امکان کاربرد سیستم های هزینه

حل تمرین کتاب مبانی آمار ریاضی دکتر پارسیان

پرسشنامه احساس گناه موشر (2010)

کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا

تحقیق درباره شیعه