دانلود رایگان


بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان سوم متوسطه ناحیه 2 شهر ...... در سال تحصیلی 92-91چکیده کلید واژه ها : راهبردهای انگیزشی در یادگیری - راهبردهای یادگیری خودتنظیمی – باورهای انگیزشی – پیشرفت تحصیلی
فهرست مطالب
صفحه عنوان
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه- 2
1-2- بیان مساله- 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش-- 11
1-4- اهداف پژوهش-- 13
1-4-1- هدف کلی پژوهش-- 13
1-4-2- اهداف جزئی پژوهش-- 14
1-5- سوالات پژوهش-- 14
1-6- فرضیه های پژوهش-- 15
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها16
1-7-1- الف: تعریف مفهومی متغیرها16
2-7- تعریف عملیاتی متغیرها17
فصل دوم : پیشینه ی تحقیق
2-1- مقدمه:20
2-2- بخش اول: مبانی نظری- 21
2-2-1- الف: یادگیری خودتنظیمی (خود نظم داده شده)21
2-2-2- انواع خودتنظیمی- 27
2-2-2-1- نظم دهی بیرونی:27
2-2-2-2- نظم دهی درون فکنی شده:28
2-2-3- فرایندهای خودتنظیمی- 28
2-2-4- مدلهای یادگیری خودتنظیمی:29
2-2-4-1- مدل پينتریج (1990)30
2-2-4-2- مدل زیمرمن (1986)33
2-2-4-3- مدل وین و هدوین (1998)36
2-2-4-4- مدل بوکارتز:37
2-2-4-5- مقایسه مدلها38
2-2-5- راهبردهای یادگیری خودتنظیمی:45
2-2-6- نظریه های یادگیری خودتنظیم:51
2-2-6-1- نظریه کنشگر- 52
2-2-6-2- نظریه پدیدار شناختی- 53
2-2-6-3- نظریه شناختی - اجتماعی زیمرمن- 54
2-2-6-4- نظریه بندورا55
2-2-6-5-نظریه ویگوتسکی- 57
2-2-6-6- نظریه پردازش اطلاعات(ساختارگرایی)58
2-2-6-7- نظریه کارون و شیر- 58
2-2-7- باورهای انگیزشی- 65
2-2-7-1- تعریف انگیزه و انگیزش-- 65
2-2-7-2- انگیزش درونی و بیرونی- 66
2-2-7-3- باورهای انگیزشی- 68
2-2-7-4- اجزاء باورهای انگیزشی- 71
2-2-7-4-1-خودکارآمدی:71
2-2-7-4-2- شکل گیری باورهای خودکارآمدی- 73
2-2-7-4-3- خودکارآمدی و انتظارات پیامد- 74
2-2-7-4-4- خودکارآمدی در موقعیتهای تحصیلی- 75
2-2-7-4-5- ارزش گذاری درونی تکلیف-- 76
2-2-7-4-6- اضطراب امتحان- 78
2-2-8- رویکردهای مختلف انگیزشی- 83
2-2-8-1- رویکرد رفتاری- 83
2-2-8-2- رویکرد شناختی- 84
2-2-8-3- رویکرد انسانگرایی- 86
2-2-8-4- رویکرد اجتماعی – فرهنگی- 88
2-2-8-5- رویکرد انتظار ضرب در ارزش-- 88
2-2-8-6- رویکرد شناختی – اجتماعی- 89
2-2-9- رابطه خودتنظیمی و انگیزش-- 90
2-2-10- پیشرفت تحصیلی- 92
2-2-10-1- تعریف پیشرفت تحصیلی- 92
2-2-10-2- معیارهای پیشرفت تحصیلی- 93
2-2-10-3- عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی- 94
2-2-10-4- خانواده و پیشرفت تحصیلی- 97
2-2-10-5- محیط آموزشی و پیشرفت تحصیلی- 99
2-2-10-6- عوامل مخل در پیشرفت تحصیلی- 100
2-2-10-7- اهمیت بررسی پیشرفت تحصیلی- 100
2-2-10-8- رابطه خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی- 101
2-3- بخش دوم: پیشینه پژوهش-- 101
2-3-1- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور- 102
2-3-2- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور- 111
فصل سوم : روش تحقیق
1-3- مقدمه- 120
3-2- روش پژوهشی- 120
3-3- جامعه پژوهش-- 120
3-5- ابزار پژوهش-- 121
3-6- شیوه اجرای پرسشنامه و جمع آوری داده ها124
3-7- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها125
فصل چهارم : یافته های تحقیق
4-1- مقدمه- 126
4-2- اطلاعات توصیفی- 126
4-3- بررسی فرضیه ها128
فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1- مقدمه- 138
5-1- یافته های تحقیق- 138
5-3- جمع بندی و مقایسه نتایج- 142
5-4- محدودیت های تحقیق- 144
5-5- پیشنهادها145
منابع فارسی- 146
منابع لاتین ------------------------------------------------------------158
پیوست
پرسشنامه --------------------------------------------------164
چکیده لاتین -----------------------------------------------168

فهرست جداول
جدول 2-1 چهارچوب مفهومی برای مطالعه خودتنظیمی (اقتباس از پنتریج و کارابینک، شانک، نقل در پاکدامن، 1387) 32
جدول 2-2 مهارتهای اساسی و اولیه یادگیری خودتنظیمی (زیمرمن)35
جدول 2-3 الگوی سه لایه یادگیری خودتنظیمی بوکارتز، 1999 (نقل درکدیور، 1386)38
جدول 2-4 مقایسه چهار مدل براساس سه مرحله یادگیری خودتنظیمی- 41
جدول 2-5 مقایسه دو به دو چهار مدل براساس سه معیار- 42
جدول 1-3- توزیع فراوانی و درصدی جامعه آماری به تفکیک جنسیت-- 120
جدول 2-3- توزیع فراوانی و درصدی نمونه آماری به تفکیک جنسیت-- 121
جدول شماره 1-4 : میانگین و انحراف معیار متغیر های مورد پژوهش-- 126
جدول شماره 2-4 : میانگین و انحراف معیار متغیر های مورد پژوهش به تفکیک دانش آموزان دختر و پسر 127
جدول شماره 3-4 : نتایج رگرسیون بین راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- 128
جدول شماره 4-4 : نتایج تحليلواريانسمدل رگرسیونراهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 129
جدول شماره 5-4 : نتایج ضریب Beta مولفه های راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 129
جدول شماره 6-4 : نتایج رگرسیون بین باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- 130
جدول شماره 7-4 : نتایج تحليلواريانسمدل رگرسیونباورهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 130
جدول شماره 8-4 : نتایج ضریب Beta باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- 131
جدول شماره 9-4 : نتایج رگرسیون بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر 131
جدول شماره 10-4 : نتایج تحليلواريانسمدل رگرسیونراهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر- 132
جدول شماره 11-4 : نتایج ضریب Beta مولفه های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر- 132
جدول شماره 12-4 : نتایج رگرسیون بین باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر- 133
جدول شماره 13-4 : نتایج تحليلواريانسمدل رگرسیونباورهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزاندختر 134
جدول شماره 14-4 : نتایج ضریب Beta باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر- 134
جدول شماره 15-4 : نتایج رگرسیون بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر 135
جدول شماره 16-4 : نتایج تحليلواريانسمدل رگرسیونراهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر- 135
جدول شماره 17-4 : نتایج ضریب Beta مولفه های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر- 136
جدول شماره 18-4 : نتایج رگرسیون بین باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر- 136
جدول شماره 19-4 : نتایج تحليلواريانسمدل رگرسیونباورهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزانپسر 137
جدول شماره 20-4 : نتایج ضریب Beta باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر- 137


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و …

بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری ...

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - مددکار اجتماعی - …

یک سری پژوهش ما هم بر پایه رویکردی است که بیانگر رابطه میان مهارت خود گردانی دانش آموزان و ...

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای طراحی ... - …

موسسه مجموعه ای پربار از پرسشنامه های تخصصی و تحقیقاتی در رشته های مختلف را دارد.

Iranian Journal of Medical Education - مجله ایرانی آموزش ...

| تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | هزینه انتشار. بر اساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ...

روانشناسی و مشاوره - اداره کلاس درس: راهبردهای

اداره کلاس درس: راهبردهای مدیریت کلاس درس کدامند؟ مهدی زمانی. دانشجوی کارشناسی ارشد ...

رابطه راهبردهای یادگیری خود - تنظیمی و باورهای …

هدف این پژوهش بررسی رابطه راهبردهای یادگیری ... راهبرد های یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت ...

مدیریت فرایندهای کلاس - مدیریت کلاس

مدیریت کلاس درس. مقدمه. مدیریت‌ کلاس‌ اولین‌ سطح‌ مدیریت‌ آموزشی‌ است‌ و پایه‌ی‌ سطوح ...

خودتنظیمی - prozhe.com

یادگیری خودتنظیمی ... توسعه طرح کلی خود رابطه‌ی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری ...

پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ...

پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای یادگیری ... بررسی رابطه راهبردهای ... یادگیری خودتنظیمی ...

بررسی رابطه ی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و …

بررسی رابطه ی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ... چکیده هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی راهبردهای ...

مدیریت فرایندهای کلاس - مدیریت کلاس

مدیریت کلاس درس. مقدمه. مدیریت‌ کلاس‌ اولین‌ سطح‌ مدیریت‌ آموزشی‌ است‌ و پایه‌ی‌ سطوح ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

مدیریت فرایندهای کلاس - مدیریت کلاس

مدیریت کلاس درس. مقدمه. مدیریت‌ کلاس‌ اولین‌ سطح‌ مدیریت‌ آموزشی‌ است‌ و پایه‌ی‌ سطوح ...

Iranian Journal of Medical Education - مجله ایرانی آموزش ...

| تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | هزینه انتشار. بر اساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ...

پایان نامه بررسی رابطه سبک های تفکر و مهارتهای خودتنظیمی ...

... بررسی رابطه سبک های تفکر و ... مولفه های یادگیری خودتنظیمی ... راهبردهای یادگیری ...

مدیریت فرایندهای کلاس - مدیریت کلاس

مدیریت کلاس درس. مقدمه. مدیریت‌ کلاس‌ اولین‌ سطح‌ مدیریت‌ آموزشی‌ است‌ و پایه‌ی‌ سطوح ...

پایان نامه بررسی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

... ,پایان نامه بررسی راهبردهای یادگیری ... ,پایان نامه بررسی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی مدیریت. این پایگاه حاصل فعالیت های علمی ...

مقاله خود تنظیمی 35 صفحه / Word

چهارچوب اصلی نظریه یادگیری خودتنظیمی ‌بر ... و راهبردهای یادگیری ... بررسی رابطه ...

پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی راهبردهای یادگیری ...

... یادگیری خودتنظیمی ... رابطه راهبردهای یادگیری ... بررسی رابطه راهبردهای ...

پایان نامه بررسی رابطه سبک های تفکر و مهارتهای خودتنظیمی ...

... بررسی رابطه سبک های تفکر و ... مولفه های یادگیری خودتنظیمی ... راهبردهای یادگیری ...

34 . لیست پرسشنامه های روانشناسی - اطلاعات …

اطلاعات درباره رشته های روانشناسی در مقاطع کارشناسی, ارشد و دکتری

پایان نامه بررسی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

... ,پایان نامه بررسی راهبردهای یادگیری ... ,پایان نامه بررسی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ...

دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و …

بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری ...

دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم …

داوری سریع. مرحله ابتدایی بررسی یعنی بررسی انطباق موضوعی با زمینه‌های مورد پذیرش نشریه و ...

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای طراحی ... - …

موسسه مجموعه ای پربار از پرسشنامه های تخصصی و تحقیقاتی در رشته های مختلف را دارد.

Iranian Journal of Medical Education - مجله ایرانی آموزش ...

| تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | هزینه انتشار. بر اساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ...

مقاله درباره هويت ملي و جهاني شدن

گزارش كارآموزي در كارخانه آجر سفال.

دانلود کتاب ایران باستان(مفید برای باستانشناسان)

ساخت و استانداردسازی آزمون مهارت های شناختی و

تفسير سوره نساء 158 ص

سیستم بانکداری در ایران

مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی

بررسي كاربرد جي‌آي‌اس در ساماندهي مدارك علوم

اضطراب اجتماعی

کتاب PDF آموزش HTML