دانلود رایگان


مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و تعیین رابطه ی آن با برانگیختگیچکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات به کاربرده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و تعیین رابطه ­ی آن با برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کل عنوان خبر و ارزیابی خبرگزاری ­های داخلی و خارجی صورت گرفت. روش مطالعه: این مطالعه به روش پیمایشی انجام شد. 6 خبر گزاری که شامل 3 خبرگزاری داخلی و 3 خبرگزاری خارجی به تفکیک تمایل به (اصول­گرایی، اصلاح طلبی و خنثی) رجانیوز، مشرق نیوز خبرگزاری فارس انتخاب شدند. از خبرگزاری­های خارجی هم بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و رادیو فردا برگزیده شدند. براین اساس نرم افزار جستجوی خبر توسط برنامه­ نویس طراحی شد و اخبار حوزه­ ی بین الملل بازه ­ی زمانی اسفندماه به صورت در دسترس بر حسب موضوع توسط پژوهشگر تفکیک شدند. 7عنوان خبری انتخاب شدکه در نهایت 3 عنوان حذف شدند. کلمات این 6 خبرگزاری در 7 عنوان مشترک تفکیک شد، طبق نظر زبان­شناس حروف اضافه و افعال اسنادی حذف شدند و افعال غیراسنادی به صورت مصدر به ­کار برده شدند. ارزیابی 150 کلمه از 7 عنوان خبری پیش از حذف 3 عنوان با استفاده از پرسشنامه SAMتوسط 143 آزمودنی بزرگسال در دامنه ­­ی سنی 18 تا 45 که به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شده ­بودند، انجام گرفت. یافته­ ها: داده­ های آماری با استفاده از میانه، میانگین، همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس اندازه­گیری مکرر،کرویت موچلی، مجذور خی و شفرسیتی با استفاده از نرم افزارspss نسخه­ی 21 تحلیل گردید. میانه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی این 150 کلمه محاسبه شد. برانگیختگی، خوشایندی و غلبه ­ی لغات با هم ارتباط معنی ­داری نداشتند. میان برانگیختگی، خوشایندی غلبه­ ی کلمات عناوین و برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کل عنوان خبر ارتباط معناداری وجود دارد. در بازه­ ی زمانی اسفندماه 91 از میان 6خبرگزاری­ مذکور، صدای آمریکا و رادیوفردا بیشترین برانگیختگی را داشتند. مشرق نیوز و بی بی سی و فارس نیوز به ترتیب از کلمات خوشایند بیشتر استفاده کردند. فارس نیوز به طورمعناداری کلمات دارای غلبه­ ی بالا به کار برده است. نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج به دست آمده با داشتن نمره ­ی برانگیختگی یک کلمه نمی­توان خوشایندی یا غلبه­ ی آن کلمه را پیش­بینی کرد و بالعکس. باداشتن برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی مجموع کلمات یک عنوان خبری به احتمال بالای 50 درصد میتوان در مورد برانگیختگی یا خوشایندی یا غلبه­ی کل آن عنوان خبری را پیش­بینی کرد. از میان تارنماهای فارسی­زبان داخلی و خارجی در حوزه ­ی مسایل بین الملل بی بی سی با برانگیختگی و غلبه­ ی­ کمتر و خوشایندی بیشتری از سایر خبرگزاری­ ها، مشرق از خبرگزاری­ های داخلی با بالاترین خوشایندی و رجا کمترین کلمات خوشایند را استفاده ­می­ کنند. همچنین فارس از خبرگزاری های داخلی بیشترین غلبه کلمات را به کار برده است.
کلیدواژه­ ها: برانگیختگی، خوشایندی، غلبه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
1-2 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-4 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-4-1 اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-4-2 اهداف فرعی..........................................................................................................................................5
1-5 سؤال های پژوهشی...................................................................................................................................6
6-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………………….. 6
آزمون خود ارزیابی تصاویر آدمک (SAM)………………………………………………………………………………………………………. 6
1-6-1 برانگیختگی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-6-2 خوشایندی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-6-3 غلبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-6-4 کلمات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-6-5 عنوان خبری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-6-6 تارنما………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
2-1 مقدمه..............................................................................................................................................
2-2 هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
2-3 ابعاد هیجان……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
2-3-1 برانگیختگی……………………………………………………………………………………………………………………………… 10
2-3-2 خوشایندی-ناخوشایندی……………………………………………………………………………………………………………….. 11
2-3-3 غلبه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
2-4 رسانه و تارنما…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
2-5 کلمات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
3-1 مراحل اجرای طرح……………………………………………………………………………………………………………………………… 17
3-1-1 نوع مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
3-1-2 جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………. 17
حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
3-1-3 معیار های ورود به مطالعه………………………………………………………………………………………………………………… 17
3-2-3 ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 18
پرسشنامه SAM………………………………………………………………………………………………………18
3-1-4 مکان و زمان اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 18
3-4 روش تحلیل اطلاعات (داده ها)………………………………………………………………………………………………………………… 19
3-3 شیوه­ی اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 19
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
یافته های پژوهش.............................................................................................................................................20
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
جدول 1-4: عناوین خبری با موضوع انرژی اتمی……………………………………………………………………………………………………. 24
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
بحث و نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76
5-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
5-2 تفسیر یافته­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 76
5-3- محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 79
5-4- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی…………………………………………………………………………………………………………….. 80
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
پیوست شماره­ی 1: پرسشنامه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی لغت خبری……………………………………………………………….. 88
پیوست شماره­ی 2:جدول میانگین­ برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات........................................................................88
فهرست جداول صفحه
جدول 4-1-عناوین خبری با موضوع انرژی اتمی.................................................................................................... 23
جدول 4-2-میانه­ های کلمات عناوین مربوط به انرژی اتمی ................................................................................. 23
جدول 4-3- عناوین خبری با موضوع پاکستان...................................................................................................... 28
جدول 4-4- میانه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به پاکستان........................................... 29
جدول 4-5- عناوین خبری با موضوع کنیا.............................................................................................................. 36
جدول 4-6- میانه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به کنیا.................................................... 36
جدول 4-7- عناوین خبری با موضوع سوریه.......................................................................................................... 40
جدول 4-8- میانه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه ­ی کلمات راجع به سوریه............................................... 40
جدول 4-9-روابط برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات منفی.................................................................... 47
جدول 4-10- روابط برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات مثبت................................................................. 47
جدول 4-11-رابطه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به انرژی اتمی ایران............................ 47
جدول 4-12- رابطه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به پاکستان......................................... 47
جدول 4-13- رابطه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به کنیا................................................ 53
جدول 4-14- رابطه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به سوریه............................................. 56
جدول 4-15- رابطه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به پاکستان با کل عنوان خبر.......... 59
جدول 4-16- رابطه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به کنیا با کل عنوان خبر................... 61
جدول 4-17- رابطه ­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه ­ی کلمات راجع به سوریه با کل عنوان خبر.............. 62
جدول 4-18- رابطه ­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به انرژی اتمی با کل عنوان خبر.... 63
جدول 4-19-شاخص­های آماری برانگیختگی کلمات در تارنماهای مختلف فارسی.......................................... 61
جدول 4-20- خلاصه­ ی آزمون کرویت موچلی........................................................................................................ 66
جدول 4-21- خلاصه­ ی اثرات گزارش برانگیختگی در تارنماهای مختلف........................................................... 67
جدول 4-22- خلاصه­ ی آزمون کرویت موچلی........................................................................................................ 69
جدول 4-23-خلاصه­ ی اثرات گزارش خوشایندی در تارنماهای مختلف فارسی............................................... 70
جدول 4-24-شاخص­ های آماری غلبه­ ی کلمات در تارنماهای مختلف................................................................ 71
جدول 4-25- خلاصه­ ی آزمون کرویت موچلی........................................................................................................ 71
جدول 4-26- خلاصه ­ی اثرات گزارش غلبه در تارنماهای مختلف فارسی.......................................................... 72
جدول 4-27- خلاصه­ ی آزمون کرویت موچلی....................................................................................................... 73
فهرست نمودارها
نمودار 4-1-توزیع فراوانی جنسیت مخاطبان....................................................................................................... 20
نمودار 4-2-توزیع فراوانی سطوح تحصیلی مخاطبان......................................................................................... 21
نمودار 4-3- توزیع فراوانی قومیت مخاطبان....................................................................................................... 22
نمودار 4-4-میانه­ ی برانگیختگی کلمات راجع به انرژی هسته­ ای ایران........................................................... 26
نمودار 4-5- میانه­ ی خوشایندی کلمات راجع به انرژی هسته ­ای ایران........................................................... 27
نمودار 4-6- میانه­ ی غلبه­ی کلمات راجع به انرژی هسته ­ای ایران................................................................... 28
نمودار 4-7- میانه­ ی برانگیختگی کلمات راجع به پاکستان............................................................................... 31
نمودار 4-8- میانه­ ی خوشایندی کلمات راجع به پاکستان................................................................................ 33
نمودار 4-9- میانه­ ی غلبه­ی کلمات راجع به پاکستان......................................................................................... 34
نمودار 4-10- میانه­ ی برانگیختگی­ کلمات راجع به کنیا...................................................................................... 37
نمودار 4-11- میانه­ ی خوشایندی کلمات راجع به کنیا....................................................................................... 38
نمودار 4-12- میانه­ ی غلبه­ی کلمات راجع به کنیا............................................................................................... 39
نمودار 4-13- میانه­ ی برانگیختگی­ کلمات راجع به سوریه................................................................................. 43
نمودار 4-14- میانه­ ی خوشایندی کلمات راجع به سوریه................................................................................... 44
نمودار 4-15- میانه­ ی غلبه­ی کلمات راجع به سوریه.......................................................................................... 45


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت

تحقیق زندگينامه و آثار فريدالدين عطار نيشابوري

مقاله113 بررسی معماري شهرنشيني در زاهدان 200 ص

جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای

مقاله درباره بیماری سفیدک سطحی مو

مقاله درمورد آنـاتـومـي ابـدومـن

تحقیق درمورد صفت (دستور زبان) 10 ص

بازی تک تیر انداز

آموزش کار با PHP

تحقیق درمورد صفت (دستور زبان) 10 ص