دانلود رایگان


مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و تعیین رابطه ی آن با برانگیختگیچکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات به کاربرده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و تعیین رابطه ­ی آن با برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کل عنوان خبر و ارزیابی خبرگزاری ­های داخلی و خارجی صورت گرفت. روش مطالعه: این مطالعه به روش پیمایشی انجام شد. 6 خبر گزاری که شامل 3 خبرگزاری داخلی و 3 خبرگزاری خارجی به تفکیک تمایل به (اصول­گرایی، اصلاح طلبی و خنثی) رجانیوز، مشرق نیوز خبرگزاری فارس انتخاب شدند. از خبرگزاری­های خارجی هم بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و رادیو فردا برگزیده شدند. براین اساس نرم افزار جستجوی خبر توسط برنامه­ نویس طراحی شد و اخبار حوزه­ ی بین الملل بازه ­ی زمانی اسفندماه به صورت در دسترس بر حسب موضوع توسط پژوهشگر تفکیک شدند. 7عنوان خبری انتخاب شدکه در نهایت 3 عنوان حذف شدند. کلمات این 6 خبرگزاری در 7 عنوان مشترک تفکیک شد، طبق نظر زبان­شناس حروف اضافه و افعال اسنادی حذف شدند و افعال غیراسنادی به صورت مصدر به ­کار برده شدند. ارزیابی 150 کلمه از 7 عنوان خبری پیش از حذف 3 عنوان با استفاده از پرسشنامه SAMتوسط 143 آزمودنی بزرگسال در دامنه ­­ی سنی 18 تا 45 که به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شده ­بودند، انجام گرفت. یافته­ ها: داده­ های آماری با استفاده از میانه، میانگین، همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس اندازه­گیری مکرر،کرویت موچلی، مجذور خی و شفرسیتی با استفاده از نرم افزارspss نسخه­ی 21 تحلیل گردید. میانه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی این 150 کلمه محاسبه شد. برانگیختگی، خوشایندی و غلبه ­ی لغات با هم ارتباط معنی ­داری نداشتند. میان برانگیختگی، خوشایندی غلبه­ ی کلمات عناوین و برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کل عنوان خبر ارتباط معناداری وجود دارد. در بازه­ ی زمانی اسفندماه 91 از میان 6خبرگزاری­ مذکور، صدای آمریکا و رادیوفردا بیشترین برانگیختگی را داشتند. مشرق نیوز و بی بی سی و فارس نیوز به ترتیب از کلمات خوشایند بیشتر استفاده کردند. فارس نیوز به طورمعناداری کلمات دارای غلبه­ ی بالا به کار برده است. نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج به دست آمده با داشتن نمره ­ی برانگیختگی یک کلمه نمی­توان خوشایندی یا غلبه­ ی آن کلمه را پیش­بینی کرد و بالعکس. باداشتن برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی مجموع کلمات یک عنوان خبری به احتمال بالای 50 درصد میتوان در مورد برانگیختگی یا خوشایندی یا غلبه­ی کل آن عنوان خبری را پیش­بینی کرد. از میان تارنماهای فارسی­زبان داخلی و خارجی در حوزه ­ی مسایل بین الملل بی بی سی با برانگیختگی و غلبه­ ی­ کمتر و خوشایندی بیشتری از سایر خبرگزاری­ ها، مشرق از خبرگزاری­ های داخلی با بالاترین خوشایندی و رجا کمترین کلمات خوشایند را استفاده ­می­ کنند. همچنین فارس از خبرگزاری های داخلی بیشترین غلبه کلمات را به کار برده است.
کلیدواژه­ ها: برانگیختگی، خوشایندی، غلبه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
1-2 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-4 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-4-1 اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-4-2 اهداف فرعی..........................................................................................................................................5
1-5 سؤال های پژوهشی...................................................................................................................................6
6-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………………….. 6
آزمون خود ارزیابی تصاویر آدمک (SAM)………………………………………………………………………………………………………. 6
1-6-1 برانگیختگی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-6-2 خوشایندی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-6-3 غلبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-6-4 کلمات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-6-5 عنوان خبری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-6-6 تارنما………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
2-1 مقدمه..............................................................................................................................................
2-2 هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
2-3 ابعاد هیجان……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
2-3-1 برانگیختگی……………………………………………………………………………………………………………………………… 10
2-3-2 خوشایندی-ناخوشایندی……………………………………………………………………………………………………………….. 11
2-3-3 غلبه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
2-4 رسانه و تارنما…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
2-5 کلمات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
3-1 مراحل اجرای طرح……………………………………………………………………………………………………………………………… 17
3-1-1 نوع مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
3-1-2 جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………. 17
حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
3-1-3 معیار های ورود به مطالعه………………………………………………………………………………………………………………… 17
3-2-3 ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 18
پرسشنامه SAM………………………………………………………………………………………………………18
3-1-4 مکان و زمان اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 18
3-4 روش تحلیل اطلاعات (داده ها)………………………………………………………………………………………………………………… 19
3-3 شیوه­ی اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 19
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
یافته های پژوهش.............................................................................................................................................20
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
جدول 1-4: عناوین خبری با موضوع انرژی اتمی……………………………………………………………………………………………………. 24
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
بحث و نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76
5-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
5-2 تفسیر یافته­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 76
5-3- محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 79
5-4- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی…………………………………………………………………………………………………………….. 80
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
پیوست شماره­ی 1: پرسشنامه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی لغت خبری……………………………………………………………….. 88
پیوست شماره­ی 2:جدول میانگین­ برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات........................................................................88
فهرست جداول صفحه
جدول 4-1-عناوین خبری با موضوع انرژی اتمی.................................................................................................... 23
جدول 4-2-میانه­ های کلمات عناوین مربوط به انرژی اتمی ................................................................................. 23
جدول 4-3- عناوین خبری با موضوع پاکستان...................................................................................................... 28
جدول 4-4- میانه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به پاکستان........................................... 29
جدول 4-5- عناوین خبری با موضوع کنیا.............................................................................................................. 36
جدول 4-6- میانه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به کنیا.................................................... 36
جدول 4-7- عناوین خبری با موضوع سوریه.......................................................................................................... 40
جدول 4-8- میانه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه ­ی کلمات راجع به سوریه............................................... 40
جدول 4-9-روابط برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات منفی.................................................................... 47
جدول 4-10- روابط برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات مثبت................................................................. 47
جدول 4-11-رابطه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به انرژی اتمی ایران............................ 47
جدول 4-12- رابطه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به پاکستان......................................... 47
جدول 4-13- رابطه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به کنیا................................................ 53
جدول 4-14- رابطه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به سوریه............................................. 56
جدول 4-15- رابطه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به پاکستان با کل عنوان خبر.......... 59
جدول 4-16- رابطه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به کنیا با کل عنوان خبر................... 61
جدول 4-17- رابطه ­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه ­ی کلمات راجع به سوریه با کل عنوان خبر.............. 62
جدول 4-18- رابطه ­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به انرژی اتمی با کل عنوان خبر.... 63
جدول 4-19-شاخص­های آماری برانگیختگی کلمات در تارنماهای مختلف فارسی.......................................... 61
جدول 4-20- خلاصه­ ی آزمون کرویت موچلی........................................................................................................ 66
جدول 4-21- خلاصه­ ی اثرات گزارش برانگیختگی در تارنماهای مختلف........................................................... 67
جدول 4-22- خلاصه­ ی آزمون کرویت موچلی........................................................................................................ 69
جدول 4-23-خلاصه­ ی اثرات گزارش خوشایندی در تارنماهای مختلف فارسی............................................... 70
جدول 4-24-شاخص­ های آماری غلبه­ ی کلمات در تارنماهای مختلف................................................................ 71
جدول 4-25- خلاصه­ ی آزمون کرویت موچلی........................................................................................................ 71
جدول 4-26- خلاصه ­ی اثرات گزارش غلبه در تارنماهای مختلف فارسی.......................................................... 72
جدول 4-27- خلاصه­ ی آزمون کرویت موچلی....................................................................................................... 73
فهرست نمودارها
نمودار 4-1-توزیع فراوانی جنسیت مخاطبان....................................................................................................... 20
نمودار 4-2-توزیع فراوانی سطوح تحصیلی مخاطبان......................................................................................... 21
نمودار 4-3- توزیع فراوانی قومیت مخاطبان....................................................................................................... 22
نمودار 4-4-میانه­ ی برانگیختگی کلمات راجع به انرژی هسته­ ای ایران........................................................... 26
نمودار 4-5- میانه­ ی خوشایندی کلمات راجع به انرژی هسته ­ای ایران........................................................... 27
نمودار 4-6- میانه­ ی غلبه­ی کلمات راجع به انرژی هسته ­ای ایران................................................................... 28
نمودار 4-7- میانه­ ی برانگیختگی کلمات راجع به پاکستان............................................................................... 31
نمودار 4-8- میانه­ ی خوشایندی کلمات راجع به پاکستان................................................................................ 33
نمودار 4-9- میانه­ ی غلبه­ی کلمات راجع به پاکستان......................................................................................... 34
نمودار 4-10- میانه­ ی برانگیختگی­ کلمات راجع به کنیا...................................................................................... 37
نمودار 4-11- میانه­ ی خوشایندی کلمات راجع به کنیا....................................................................................... 38
نمودار 4-12- میانه­ ی غلبه­ی کلمات راجع به کنیا............................................................................................... 39
نمودار 4-13- میانه­ ی برانگیختگی­ کلمات راجع به سوریه................................................................................. 43
نمودار 4-14- میانه­ ی خوشایندی کلمات راجع به سوریه................................................................................... 44
نمودار 4-15- میانه­ ی غلبه­ی کلمات راجع به سوریه.......................................................................................... 45


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مکانیک تحلیلی فولز حل المسائل

مقاله حکیم خیامی نیشابوری

اصول و فنون مذاکره

تحقیق درمورد مفاهیم اصلی برش پارچه در نساجی.DOC

اصول و فنون مذاکره

پاورپوینت معدن فیروزه نیشابور

آموزش برق خودرو به زبان ساده (از مبتدی تا پیشرفته)

برنامه اد ممبر بینهایت

پاورپوینت معدن فیروزه نیشابور

ساخت مجداد آهنگ دل شکسته از معین بیکلام