دانلود رایگان


بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

دانلود رایگان
بررسی قصاص عضو و پیوند اعضابررسی قصاص عضو و پیوند اعضا
مقدمه 1- بیان مسأله در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و ... روشنم نماییم.
2- سوالات و فرضیه های تحقیق: در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛
- ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟
- حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟
و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:
- مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟
- نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟
و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛
1- بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدين معنی كه مقتص منه مالك عضو قطع شده است حق پيوند بر او محفوظ مي باشد.
2- حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.
3- اهمیت و ضرورت تحقیق: کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.
در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.
در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.
عنوان فهرست صفحه
مقدمه. 1
1- بیان مسأله. 1
2- سوالات و فرضیه های تحقیق:1
3- اهمیت و ضرورت تحقیق:2
4- پیشینه تحقیق:3
5- روش تحقیق:5
6- اهداف تحقیق:5
فصل اول)6
مفاهیم و مبانی نظری.. 6
مبحث اول) مفاهیم عمومی.. 7
گفتار اول- مفهوم قصاص عضو. 7
الف) مفهوم لغوی.. 7
ب) مفهوم فقهی قصاص عضو. 8
ج) مفهوم قانونی قصاص عضو. 9
گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو. 10
الف) مفهوم لغوی.. 10
ب) مفهوم فقهی.. 10
ج) مفهوم قانونی.. 11
مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو. 11
گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح. 12
بند اول) تساوی و برابری در دین.. 12
بند دوم) فقدان رابطه پدری.. 13
بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل. 14
بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن. 14
بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن. 15
بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع. 16
بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد. 17
بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود. 17
گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا19
بند اول) قصاص گوش... 19
بند دوم) قصاص چشم. 19
بند سوم) قصاص دندان. 21
بند چهارم) قصاص بینی.. 22
بند پنجم) قصاص زبان. 22
مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو. 23
گفتار اول) شرایط قصاص عضو. 23
الف) مساوات کیفری:24
ب) نارسایی سایر واکنش ها:24
ج) تأمین منافع فرد و جامعه:25
گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری.. 26
الف) حفظ مصالح اجتماعی:26
ب) حفظ نظم اجتماع:27
ج) اصلاح اخلاقی مجرم:28
د) دفاع از حقوق اشخاص:28
و) برقراري قسط و عدل:28
ه ) بازدارندگي:29
ي) تهذيب مجرم و كيفر گناه :29
(فصل دوم)30
احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو. 30
مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو. 31
مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی.. 35
گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان. 36
بند اول: نظر معتقدين به حرام بودن پيوند عضو :36
بند دوم : پيوند عضو باعث بطلان عبادات است:37
بند سوم: موافقان پيوند عضو:37
گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه. 39
بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه. 39
الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص... 41
ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص... 43
1- قول و ادله موافقان:44
2- قول و ادله مخالفان:45
ارزیابی و اظهار نظر نهایی.. 46
بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی.. 46
1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:47
گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی.. 50
بند اول) قول و ادله مخالفان. 52
بند دوم) قول و ادله موافقان. 55
3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی.. 56
گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی.. 58
فصل سوم)66
ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا66
مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر. 67
گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو. 67
گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر. 69
نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:71
2-بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:71
(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر 72
گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش... 72
گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص... 74
نتیجه گیری.. 77
منابع و مآخذ:80


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
قصاص عضو و پیوند اعضا


قصاص عضو


پیوند اعضا


بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ادلـــه ی اثبات قصــاص - حق

ادلـــه ی اثبات قصــاص - حق - . - حق ... فصل اول : تئورى سزادهى قصاص حقى است که با وقوع قتل ...

دعواي خلع يد در ملک مشاع - asadi-lawyer.ir

در اين نوشته کوتاه، امکان طرح اين دعاوي و نحوه اجراي آنها در ملک مشاع به طور اختصار ...

میزان دیـــه اعضای بدن - حق

دیه اعضای مختلف بدن. هــریک از اعضـای بدن دارای دیه ی خــاصی هستند که طبق شرایط مختلف ...

دانلود پروژه های کار تحقیقی 1 و 2

برای مشاهده فهرست و توضیحات پروژه ها به سایت زیر دسته بندی (کار تحقیقی و حقوق ) مراجعه ...

دعواي خلع يد در ملک مشاع - asadi-lawyer.ir

در اين نوشته کوتاه، امکان طرح اين دعاوي و نحوه اجراي آنها در ملک مشاع به طور اختصار ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

اخبار سیاسی،اخبار اجتماعی،جدیدترین اخبار سیاسی و

آخرین اخبار سیاسی،اخبار روزنامه ها،جدیدترین اخبار سیاسی,روزنامه های سیاسی،اخبار ...

جزئیات کامل آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور

معاون اول رئیس جمهوری آیین‌نامه جدید اصلاحی مشاغل سخت و زیان‌آور را برای اجرا به ...

مرگ مغزي(پردازش فقهي ـ حقوقي) - مرکز فقهی ائمه …

مرگ مغزي(پردازش فقهي ـ حقوقي) پیـش‌گفتـار دیبـاچـه 1. پیشینه‌کاوی پژوهش 2. اهمیت و ...

جزوه جرم شناسی - moaydilawyer.com

جزوه جرم شناسی: تعریف جرم شناسی: در دانشکده های حقوق جرم از دو زاویه مورد مطالعه قرار ...

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - حقوق مدنی

دكتر محمد صالح وليدي عضو هيات علمي مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قم مقدمه 1 _ شناخت ...

دانلود پروژه های کار تحقیقی 1 و 2

برای مشاهده فهرست و توضیحات پروژه ها به سایت زیر دسته بندی (کار تحقیقی و حقوق ) مراجعه ...

مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک - …

- آیا مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک موضوع ماده 19 قانون چک منوط به صدور گواهی ...

انسان بعد از مرگ کجا میرود آیا روح انسان بعد مرگ با ما ...

پاسخ : باسلام وتشکر . در ابتدا باید گفت اطلاعات آدم ها از حقیقت و چگونگی روح ناچیز است ...

(روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا) جرم ماده …

مقدمه: در دین مبین اسلام در مورد روابط زنان و مردان نامحرم، محدودّیت‌ها و قیودی قرار ...

تأثير معدل در كنكور۹۵ : نشر دریافت

Published by مدیركل سایت نشر دریافت خبرهای مرتبط دیگر را در سه لینک زیر بخوانید: همه چیز ...

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در

نمونه گزارش تخصصی معلم پایه ششم ابتدایی چگونگی

دانلود رایگان کتاب ساختمان داخلی رباتpdf

وضعیت مسکن و کیفیت سکونت زنان سرپرست خانوار با

تحقیق آفات پسته

مقاله درباره احادیث پیامبر

توليد داروهـاي گياهـي (پماد كاپسي‌كوم و قرص

رابطه شیوه های دلبستگی با رضایتمندی زناشویی

دانلود پاورپوینت پایان جنگ تحمیلی

دانلود دفترچه محاسبات سازه های بتن آرمه